Brief regering; Rapport ‘Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland’ - Opwerking van radioactief materiaal - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

25 422

Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 237    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het rapport «Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland» aan1. In 20152 is de Tweede Kamer door de Minister van Infrastructuur en Milieu geďnformeerd over de resultaten van de nationale meetcampagne radon en thoron in woningen van 2013-2014. Het hier aangeboden RIVM-rapport is een vervolgonderzoek dat is uitgevoerd naar radon en thoron op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen.

Het onderzoek is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Enerzijds vanuit de beleidsverantwoordelijkheid van mijn ministerie voor de stralingsbescherming van werknemers; anderzijds vanuit de beleidsverantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor de stralingsbescherming van leden van de bevolking in publiek toegankelijke gebouwen.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de gemeten radonconcen-traties op werkplekken bij bedrijven en in openbare ruimten over het algemeen laag zijn en ruim onder het referentieniveau liggen. Dit bevestigt het beeld dat in de hiervoor gemelde nationale meetcampagne is verkregen voor woningen. Ook nu zijn de radonconcentraties, vergeleken met de rest van Nederland, iets hoger in Zuid-Limburg en het Rivierengebied. Dit komt doordat er in deze gebieden van nature meer radon vrijkomt uit de bodem. Het gemiddelde niveau van alle gemeten radonconcentraties ligt onder de helft van het niveau dat in de wereld wordt aangetroffen. In enkele zeer specifieke gevallen is wel een overschrijding van het referentieniveau geconstateerd.

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Kamerstuk 25 422, nr. 124.

kst-25422-237 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

De bedrijven met werkplekken die het referentieniveau overschrijden zijn door het RIVM geďnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de maatregelen die genomen kunnen worden om de blootstelling aan radon te reduceren. Daarnaast zal door het RIVM een nadere analyse worden uitgevoerd naar deze werkplekken en de gebieden met de iets verhoogde radonconcentraties. Verder zullen de resultaten van dit onderzoek en de eerder uitgevoerde nationale meetcampagne bij woningen de basis vormen voor het Nationaal actieprogramma radon waarmee nu een start zal worden gemaakt.

Over dit actieprogramma, dat gecoördineerd wordt door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), bent u eerder geďnformeerd door de Minister van Infrastructuur en Milieu3. Dit programma moet volgens richtlijn 2013/59 i/Euratom worden opgesteld voor woningen, publiek toegankelijke gebouwen en werkplekken en heeft als doel de lange termijnrisico's van blootstelling aan radon op deze plaatsen verder te beheersen.

Inmiddels is deze richtlijn op 6 februari 2018 geďmplementeerd in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • T. 
    van Ark

3 Kamerstuk 25 422, nr. 124.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 422, nr. 237 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.