Motie Omtzigt c.s. over een gezamenlijk advies van de CAVV en de AIV over een toetsingskader - Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Deze motie i is onder nr. 231 toegevoegd aan dossier 32623 - Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over een gezamenlijk advies van de CAVV en de AIV over een toetsingskader
Document­datum 02-10-2018
Publicatie­datum 03-10-2018
Nummer KST32623231
Kenmerk 32623, nr. 231
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 623

Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 231

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 2 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de levering van niet-letale steun in Syrië sprake was van een nieuwe vorm van hulp waarbij de regering steun verleende aan gewapende groeperingen die geen onderdeel zijn van reguliere strijdkrachten;

verzoekt de CAVV en de AIV, gezamenlijk een advies uit te brengen over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland;

verzoekt de commissies, onder andere als basis hiervoor onderzoek te doen naar het NLA-programma in Syrië en de feiten en bevindingen van dit onderzoek te betrekken bij het toetsingskader;

verzoekt de commissies, daarbij ook de rol van volkenrechtelijk advies, de openbaarheid daarvan en de mogelijkheden van tegenspraak daarop te betrekken;

en verzoekt de regering, haar volledige medewerking te verlenen door inzage te geven in stukken en mee te werken aan gesprekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Voordewind

Sjoerdsma

Koopmans

Kuiken

Van der Staaij Van Ojik

kst-32623-231 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 623, nr. 231


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.