Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 27 september 2018

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 27 september 2018
Document­datum 02-10-2018
Publicatie­datum 02-10-2018
Kenmerk F.M.J. Hendrickx 2018A03493 11
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 2 oktober 2018

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

34

 

EU

i.v.m. agendapunt

17, 28

 

EZK

i.v.m. agendapunt

23, 28

 

FIN

i.v.m. agendapunt

8, 15, 16, 29

 

I&W

i.v.m. agendapunt

23

 

J&V

i.v.m. agendapunt

5, 8, 30

 

KR

i.v.m. agendapunt

6

 

LNV

i.v.m. agendapunt

23

 

OCW

i.v.m. agendapunt

23

 

SZW

i.v.m. agendapunt

8

 

VWS

i.v.m. agendapunt

8

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag

27 september 2018

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:    Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Noot:

02-10-2018 Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34968) (nieuw)

03-10-2018 Algemeen overleg IVD (nieuw)

03-10-2018 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer en de Rob inzake het sociaal domein (nieuw)

04-10-2018 Inbreng verslag wijziging van de crisis- en herstelwet i.v.m. het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (TK 35013)

08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel

week van 9/10/11 oktober: plenaire behandeling van de begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

11-10-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (TK 35011)

11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereeenvouding van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (TK 35012)

11-10-2018 Inbreng verslag Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986)

18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

18-10-2018 Ingreng verslag wetvoorstel regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement week van 16/17/18 oktober: plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 01-11-2019 Gesprek met de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen (nieuw)

01-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

12- 11-2019 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (hoofdstuk VII)

29-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

13- 12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 20-12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp Algemeen overleg Bouwopgave Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren Algemeen overleg BRP Algemeen overleg Digitale overheid Algemeen overleg Discriminatie Algemeen overleg e-id/ paspoorten

Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet

Algemeen overleg Interbestuurlijk programma

Algemeen overleg IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg Lijkbezorging

Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie

Algemeen overleg Rijksvastgoed

Algemeen overleg Sociaal domein

Algemeen overleg Woningcorporaties

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur".

Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten, waaronder o.a. het werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie; en het gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie; en een hoorzitting/ rondetafelgesprek).

Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).

Notaoverleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: online identiteit en regie op persoonsgegevens (in te plannen na het ontvangst van de schriftelijke reactie van de minister BZK).

Besluit: de commissie besluit om de hierna genoemde algemeen overleggen in te plannen: Bouwopgave; Bouwregelgeving/ risicovloeren; Woningcorporaties; Sociaal Domein, Digitale overheid; BRP-terugblik; Rijksvastgoed; AO Grensoverschrijdende samenwerking (zie de agendapunten 18 en 28).

Besluit: de commissie besluit om het AO IVD d.d. 03 oktober 2018 te verlengen met een uur.

Toelichting m.b.t. werkbezoeken:

Tijdens de procedurevergadering van 13 september 2018 is er besloten om opnieuw belangstelling te inventariseren voor het werkbezoek aan Breda in het kader van binnenstedelijke woningbouwopgaven op 5 november 2018. Dit werkbezoek zou doorgang vinden indien zich tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden. De leden Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Krol (50PLUS) hadden zich aangemeld voor dit werkbezoek en in verband met het ontbreken van het benodigde aantal leden zal dit werkbezoek geen doorgang vinden als commissieactiviteit. De nog deelnemende leden overleggen onderling over de invulling van het werkbezoek.

In de procedurevergadering van 13 september 2018 is er tevens besloten om belangstelling te inventariseren voor een werkbezoek aan het Bureau Integriteit Amsterdam en Transparency International op 30 november 2018 (zie ook de stafnotitie 2018Z15663).

Dit werkbezoek zou doorgang vinden indien tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden. Alleen het lid den Boer (D66) heeft zich aangemeld voor dit werkbezoek, mits dit om 11 uur kan aanvangen. Daarmee zal dit werkbezoek in principe geen doorgang vinden als commissieactiviteit. Echter dit werkbezoek maakt deel uit van de kennisactiviteiten rondom integriteit openbaar bestuur in het kader van het Jaarplan van de commissie, waarmee de commissie eerder heeft ingestemd. Het voorstel is om dit werkbezoek wel doorgang te laten vinden met de voorbereidingsgroep, bestaande uit het lid den Boer (D66) en de ondersteunende staf, en hun een verslag te laten schrijven, zodat de kennis breed gedeeld kan worden t.b.v. van het jaarplan. Dit voorstel zal in de pv van 11 oktober worden ingebracht.

Algemene Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:    Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene

Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

Zaak:    Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 september

2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 - 35000-III Besluit:    Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op

25 september 2018.

 • 4. 
  Agendapunt:    Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar

2019 (TK 35000-I)

Zaak:    Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 september

2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 -35000-I

Besluit:    Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op

25 september 2018 te 14 uur.

Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren

 • 5. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 september 2018 Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren - 34775-III-9

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg reeds vastgelegd op donderdag 27 september 2018 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 6. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Verzoek om besloten technische briefing inzake de nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 september 2018

Verzoek om besloten technische briefing inzake de nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII - 2018Z16695

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij technische briefing op 26 september jl.

KR

 • 7. 
  Agendapunt:

Brief regering over opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 september 2018

Opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting) - 30985-28

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 30 oktober te 14.00 uur.

 • 8. 
  Agendapunt:

Advies ’Wegwijs in het sociaal domein'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 13 september 2018

Advies ’Wegwijs in het sociaal domein' - 34477-40

Besluit:

Reeds geagendeerd voor de technische briefing van de Algemene Rekenkamer en de Raad Openbaar Bestuurd (Rob) inzake het sociaal domein op 3 oktober 2018 te 16:30 uur.

Volgcommissie(s):

VWS, FIN, SZW, J&V

 • 9. 
  Agendapunt:

Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het openbaar bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 september 2018

Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het openbaar bestuur -35000-VII-4

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 10. 
  Agendapunt:

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 - 35000-B-4

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de Begroting TK 35000 VII, B en C.

 • 11. 
  Agendapunt:

Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 18 september 2018

Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel - 32334-12

Besluit:

Besluiten bijgevoegde brief, waarin de commissie verklaart het wetsvoorstel als vervallen te beschouwen, aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Zaak:

Brief commissie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 27 september 2018

Brief van de commissie Binnenlandse Zaken die een reactie is op de brief van de GroenLinks-fractie inzake intrekking van het wetsvoorstel Van Tongeren betreffende de verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (TK 32 334) - 2018Z16966

Besluit:

De commissie heeft besloten om deze brief waarmee zij verklaart het wetsvoorstel (32334-12) als vervallen te beschouwen, aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

 • 12. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 - 35000-VII

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 27 september te 14.00 uur.

 • 13. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 -35000-IIB

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27 september te 14.00 uur.

 • 14. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIA)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 - 35000-IIA

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27 september 2018 te 14.00 uur.

Noot:

De leden wordt in overweging gegeven blanco Verslag uit te brengen. Eventuele vragen kunnen worden behandeld in het kader van de Raming.

 • 15. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 -35000-C

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27 september 2018 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 16. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 - 35000-B

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 september 2018 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 17. 
  Agendapunt:

Overzicht van nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (voorstellen verschenen in de periode 14 april - 20 september 2018)

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 20 september 2018

Overzicht van nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (voorstellen verschenen in de periode 14 april - 20 september 2018) - 2018Z16391

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EU

 • 18. 
  Agendapunt:

Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 september 2018

Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) - 32851-51

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking waartoe de commissie heeft besloten (zie ook de agendapunten 2 en 28).

 • 19. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 september 2018

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 - 33147-5

Besluit:

Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Begroting 2019 TK 35000 VII.

 • 20. 
  Agendapunt:

Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 (1 januari 2018 tot 30 juni 2018)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 september 2018

Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 (1 januari 2018 tot 30 juni 2018) - 26643-561

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering waartoe de commissie heeft besloten.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voortgang van het vervolgtraject van hergebruik van elektronica bij de Rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2018

Voortgang van het vervolgtraject van hergebruik van elektronica bij de Rijksoverheid - 30196-610

Besluit:

Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Begroting 2019 TK 35000 VII.

 • 22. 
  Agendapunt:

Reactie op een vraag op de vraag hoe de inlichtingenplicht van artikel

68 Grondwet zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) ten aanzien van fiscale gegevens en tot de mogelijkheid tot inzage door de Europese Commissie van die gegevens waarop deze geheimhoudingsplicht ziet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2018

Reactie op de vraag hoe de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) - 28362-13

Besluit:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat op 25 september jl., VAO i.z. art. 68 GW.

 • 23. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Vier AMvB's inzake de Omgevingswet en de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de gelijkluidende nader rapporten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2018

Vier AMvB's bij de Omgevingswet en de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de gelijkluidende nader rapporten -33118-112

Besluit:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986).

EZK, I&W, LNV, OCW

 • 24. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 september 2018

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties - 35022

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

 • 25. 
  Agendapunt:

Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juli 2018

Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018 - 34453-30

Besluit:

Er zal worden getracht het aangevraagde 30-leden debat om te zetten in een meerderheidsdebat dat op korte termijn kan worden gevoerd. De onderhavige brief kan dan worden geagendeerd.

 • 26. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) - 35036

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

 • 27. 
  Agendapunt:

Voortgang aanpak woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 september 2018

Voortgang aanpak woningmarkt - 32847-428

Besluit:

Geagendeerd voor algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018 - 2021 .

 • 28. 
  Agendapunt:

Overig

Fiche: Verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 september

2018

Fiche: Verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen -22112-2694

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking. EZK, EU

 • 29. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de extra Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over de status van de embargo-regeling

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 september 2018

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de extra Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over de status van de embargo-regeling - 30539-13

Besluit:

De commissie besluit om de minister-president om een reactie te vragen over de embargo-regeling en deze naar de Kamer te sturen ruim voor behandeling van de begrotingsbehandeling.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 30. 
  Agendapunt:

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 juli 2018 Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen - 34775-VI-118

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

J&V

 • 31. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Zaak:

Wetgeving - minister-president, M. (Mark) Rutte - 18 september 2018

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R. - 35037

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

 • 32. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 21 september 2018 Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van

Besluit:

bepaalde islamitische uitingen - 35039

Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

 • 33. 
  Agendapunt:

Noot:

Toegevoegde agendapunten

Gesprek met de Kiesraad d.d. 1 november 2018

Het gesprek met de Kiesraad vindt plaats op donderdag 1 november 2018 van 10.15 uur tot 11.15 uur (voorafgaand aan de procedurevergadering BiZa om 11.30 uur). De convocatie wordt u zo spoedig mogelijk rondgestuurd. De leden Ziengs (VVD), Van den Bosch (VVD), Van Gent (VVD), Van der Molen (CDA) en Özütok (GroenLinks) hebben zich reeds aangemeld voor dit gesprek.

 • 34. 
  Agendapunt:
 
 • 34. 
  Agendapunt:

Verzoek van het parlement van Macedonië voor een gesprek met de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken over de (parlementaire controle op de) Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten op 15 november 2018

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 26 september 2018

Verzoek van het parlement van Macedonië voor een gesprek met de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken over de (parlementaire controle op de) Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten op 15 november 2018 - 2018Z16813

Besluit:

Via een e-mailprocedure zal worden geïnventariseerd. welke leden willen deelnemen aan een gesprek met een delegatie van het parlement van Macedonië op 15 november 2018 over de parlementaire controle op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In de uitnodiging zal worden gemeld dat de Cie. IVD de Cie. BiZa heeft verzocht dit gesprek aan te gaan.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 37. 
  Agendapunt:

Werkbezoek aan de Woonkeuken in Overijssel d.d. 8 oktober 2018 van de commissie BiZa

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 26 september 2018

Werkbezoek aan de Woonkeuken in Overijssel d.d. 8 oktober 2018 van de commissie BiZa - 2018Z16815

Besluit:

De leden die zich reeds hadden aangemeld voor dit werkbezoek, te weten Bisschop (SGP), Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) zullen onderling overleg voeren over de doorgang van dit werkbezoek als commissieactiviteit.

 • 35. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek tot het inplannen van een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, F.M.J. Hendrickx - 25 september 2018

Verzoek tot het inplannen van een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur. - 2018Z16715

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel voor het houden van een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur op 8 maart 2019. Er zal bij de commissies BiZa en OCW via een ad-hoc procedure suggesties voor de blokindelingen worden geïnventariseerd.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, F.M.J. Hendrickx - 27 september 2018

Stafnotitie met voorstellen inzake het rondetafelgesprek vrouwen in het openbaar bestuur - 2018Z16971

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek vrouwen in het openbaar bestuur.

Spreektijden wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

 • 36. 
  Agendapunt: Noot:

De indicatieve spreektijden voor 1e en 2e termijn gezamenlijk voor het gezamenlijke WGO Wonen en Ruimte, zijn vastgesteld op:

VVD: 12 minuten PVV: 9 minuten CDA: 9 minuten D66: 9 minuten

GroenLinks: 7 minuten SP: 7 minuten

PvdA: 6 minuten

CU: 3 minuten PvdD: 3 minuten 50Plus: 3 minuten SGP: 3 minuten DENK: 3 minuten

FvD: 2 minuten

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

F.M.J. Hendrickx 2018A03493

11

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.