Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 27 september 2018

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 27 september 2018
Document­datum 25-09-2018
Publicatie­datum 26-09-2018
Kenmerk F.M.J. Hendrickx 2018A03493 10
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 26 september 2018

Noot:

Herziene agenda i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten en wijziging agendapunt*)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

34

 

EU

i.v.m. agendapunt

17, 28

 

EZK

i.v.m. agendapunt

23, 28

 

FIN

i.v.m. agendapunt

8, 15, 16, 29

 

I&W

i.v.m. agendapunt

23

 

J&V

i.v.m. agendapunt

5, 30

 

KR

i.v.m. agendapunt

6

 

LNV

i.v.m. agendapunt

23

 

OCW

i.v.m. agendapunt

23

 

SZW

i.v.m. agendapunt

8

 

VWS

i.v.m. agendapunt

8

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 27 september 2018 12.00 - 13.00 uur openbaar

Onderwerp:    Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (vangt aan na

afloop van het AO Nationale Woonagenda 2018 - 2020)

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:    Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Noot:    27-09-2018 Algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018-2021

27-09-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (NB: de procedurevergadering vangt aan na afloop van het AO Nationale Woonagenda).

27-09-2018 Inbreng feitelijke vragen inzake de Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst (TK 34120-12)

27-09-2018 Inbreng feitelijke vragen inzake de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIA)

27-09-2018 Inbreng feitelijke vragen inzake de begrotingstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (TK 35000-B)

27-09-2018 Inbreng feitelijke vragen inzake de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (TK 35000-C)

27-09-2018 Inbreng feitelijke vragen inzake de begrotingstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIB)

27-09-2018 Inbreng feitelijke vragen inzake het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (VII) voor het jaar 2019 (TK 35000-VII) 27-09-2018 Schriftelijk overleg inzake de brief Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren (TK 34775 III nr. 9)

02-10-2018 Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34968) (nieuw)

03-10-2018 Algemeen overleg IVD (nieuw)

03-10-2018 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer en de Rob inzake het sociaal domein (nieuw)

04-10-2018 Inbreng verslag wijziging van de crisis- en herstelwet i.v.m. het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (TK 35013)

08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel

week van 9/10/11 oktober: plenaire behandeling van de begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

11-10-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (TK 35011)

11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereeenvouding van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (TK 35012)

11- 10-2018 Inbreng verslag Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986) 18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)

18-10-2018 Ingreng verslag wetvoorstel regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement week van 16/17/18 oktober: plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) 01-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

12- 11-2019 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (hoofdstuk VII)

29-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

13- 12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 20-12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren Algemeen overleg BRP Algemeen overleg Digitale overheid Algemeen overleg Discriminatie

Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet Algemeen overleg Interbestuurlijk programma Algemeen overleg IVD-aangelegenheden Algemeen overleg Lijkbezorging Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021 Algemeen overleg Sociaal domein

Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten, waaronder o.a. het werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie; en het gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie; en een hoorzitting/ rondetafelgesprek).

Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur". Werkbezoek Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen.

Voorstel: ter bespreking

 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Algemene Zaken

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 - 35000-III Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 25 september 2018.

 • 4. 
  Agendapunt:    Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar

2019 (TK 35000-I)

Zaak:    Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 september

2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 -35000-I

Voorstel:    Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 25

september 2018 te 14 uur.

 • 5. 
  Agendapunt:    Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke

ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren

Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 september 2018 Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren - 34775-III-9 Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg reeds vastgelegd op donderdag 27 september 2018 te 14:00 uur.

J&V

Binnenlandse Zaken

 
 • 6. 
  Agendapunt:

Verzoek om besloten technische briefing inzake de nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 september 2018

Verzoek om besloten technische briefing inzake de nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII - 2018Z16695

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij technische briefing op 26 september jl.

KR

 • 7. 
  Agendapunt:

Brief regering over opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 september 2018

Opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting) - 30985-28

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 11 oktober te 14:00 uur.

Noot:

Een stafnotitie over dit voorstel tot een beleidsdoorlichtingsonderzoek zal u separaat worden toegezonden.

 • 8. 
  Agendapunt:

Advies ’Wegwijs in het sociaal domein'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 september 2018

Advies ’Wegwijs in het sociaal domein' - 34477-40

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de technische briefing van de Algemene Rekenkamer en de Raad Openbaar Bestuurd (Rob) inzake het sociaal domein op 3 oktober 2018 te 16:30 uur.

Volgcommissie(s):

VWS, FIN, SZW

 • 9. 
  Agendapunt:

Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het openbaar bestuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 september 2018

Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het openbaar bestuur -35000-VII-4

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 10. 
  Agendapunt:

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 - 35000-B-4

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de Begroting TK 35000 VII, B en C.

 • 11. 
  Agendapunt:

Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 18 september 2018

Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel - 32334-12

Voorstel:

Besluiten bijgevoegde brief, waarin de commissie verklaart het wetsvoorstel als vervallen te beschouwen, aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

 • 12. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 - 35000-VII

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 27 september te 14.00 uur.

 • 13. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 -35000-IIB

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27 september te 14.00 uur.

 • 14. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIA)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 - 35000-IIA

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27 september 2018 te 14.00 uur.

Noot:

De leden wordt in overweging gegeven blanco Verslag uit te brengen.

Eventuele vragen kunnen worden behandeld in het kader van de Raming.

 • 15. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 - 35000-C

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 27 september 2018 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 16. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 - 35000-B

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 27 september 2018 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 17. 
  Agendapunt:

Overzicht van nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (voorstellen verschenen in de periode 14 april -20 september 2018)

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 20 september 2018

Overzicht van nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (voorstellen verschenen in de periode 14 april - 20 september 2018) - 2018Z16391

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EU

 • 18. 
  Agendapunt:

Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 september 2018

Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) - 32851-51

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Begroting 2019 TK 35000 VII.

 • 19. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 september 2018

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Kaderwet zbo's 20122016 - 33147-5

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Begroting 2019 TK 35000 VII.

 • 20. 
  Agendapunt:

Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 (1 januari 2018 tot 30 juni 2018)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 september 2018

Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 (1 januari 2018 tot 30 juni 2018) - 26643-561

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voortgang van het vervolgtraject van hergebruik van elektronica bij de Rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2018

Voortgang van het vervolgtraject van hergebruik van elektronica bij de Rijksoverheid - 30196-610

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Begroting 2019 TK 35000 VII.

 • 22. 
  Agendapunt:

Reactie op een vraag op de vraag hoe de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) ten aanzien van fiscale gegevens en tot de mogelijkheid tot inzage door de Europese Commissie van die gegevens waarop deze geheimhoudingsplicht ziet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2018

Reactie op de vraag hoe de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) - 28362-13

Voorstel:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat op 25 september jl., VAO i.z. art. 68 GW.

 • 23. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Vier AMvB's inzake de Omgevingswet en de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de gelijkluidende nader rapporten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 september 2018

Vier AMvB's bij de Omgevingswet en de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de gelijkluidende nader rapporten - 33118-112

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986).

EZK, I&W, LNV, OCW

 • 24. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 september 2018

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties - 35022

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

 • 25. 
  Agendapunt:

Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juli 2018

Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018 - 34453-30

Voorstel:

Noot:

Desgewenst betrekken bij het WGO Wonen en Ruimte op 12 november 2018. Deze zaak is aangehouden vanuit de vorige procedurevergadering BiZa (d.d. 13 september 2018).

 • 26. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 september 2018

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur) - 35036

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

 • 27. 
  Agendapunt:

Voortgang aanpak woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 september 2018

Voortgang aanpak woningmarkt - 32847-428

Voorstel:

Geagendeerd voor algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018 - 2021 .

 • 28. 
  Agendapunt:

Overig

Fiche: Verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 september 2018

Fiche: Verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen -2018Z16677

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling Begroting 2019 TK 35000 VII. EZK, EU

 • 29. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de extra Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over de status van de embargo-regeling

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 14 september 2018 Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de extra Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over de status van de embargo-regeling - 30539-13

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

FIN

 • 30. 
  Agendapunt:

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 juli 2018 Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen - 34775-VI-118

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

J&V

 • 31. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Zaak:

Wetgeving - minister-president, M. (Mark) Rutte - 18 september 2018

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R. -35037

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2018 te 14:00 uur.

 • 32. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 21 september 2018 Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen - 35039

Voorstel:

Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

 • 33. 
  Agendapunt:

Noot:

Toegevoegde agendapunten

Gesprek met de Kiesraad d.d. 1 november 2018

Het gesprek met de Kiesraad zal plaatsvinden op donderdag 1 november 2018 van 10.15 uur tot 11.15 uur (voorafgaand aan de procedurevergadering BiZa om 11.30 uur). De convocatie wordt u zo spoedig mogelijk rondgestuurd.

 • 34. 
  Agendapunt:

Verzoek van het parlement van Macedonië voor een gesprek met de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken over de (parlementaire controle op de) Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten op 15 november 2018

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 26 september 2018

Verzoek van het parlement van Macedonië voor een gesprek met de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken over de (parlementaire controle op de) Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten op 15 november 2018 - 2018Z16813

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

 • 37. 
  Agendapunt:

Werkbezoek aan de Woonkeuken in Overijssel d.d. 8 oktober 2018 van de commissie BiZa

Zaak:

Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 26 september 2018

Werkbezoek aan de Woonkeuken in Overijssel d.d. 8 oktober 2018 van de commissie BiZa - 2018Z16815

Voorstel:

Ter bespreking. De leden Bisschop (SGP), Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) hebben zich reeds aangemeld voor dit werkbezoek.

Rondvraag

 • 35. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

 • 36. 
  Agendapunt*): Noot:

Verzoek tot het inplannen van een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur.

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, F.M.J. Hendrickx - 25 september 2018

Verzoek tot het inplannen van een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur. - 2018Z16715

Ter bespreking. De stafnotitie wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Spreektijden wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Als indicatieve spreektijden voor 1e en 2e termijn gezamenlijk voor het gezamenlijke WGO Wonen en Ruimte, worden voorgesteld:

VVD: 12 minuten PVV: 9 minuten CDA: 9 minuten D66: 9 minuten

GroenLinks: 7 minuten SP: 7 minuten

PvdA: 6 minuten

CU: 3 minuten PvdD: 3 minuten 50Plus: 3 minuten SGP: 3 minuten DENK: 3 minuten

FvD: 2 minuten

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

F.M.J. Hendrickx 2018A03493

10

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.