Brief regering; Onderzoek MKB Arbowet - Arbeidsomstandigheden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Brief regering; Onderzoek MKB Arbowet - Arbeidsomstandigheden

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

25 883

Arbeidsomstandigheden

Nr. 335    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2018

In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet op 1 juli jl., is in opdracht van SZW een onderzoek gedaan onder 774 «Arbo beïnvloeders1» naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en grootbedrijf. Hiermee is een maand voor de definitieve inwerkingtreding getoetst hoe ver het bedrijfsleven is met de implementatie van de wijzigingen van de Arbowet. Graag informeer ik u met deze brief over dit onderzoek.

Resultaten

Het onderzoek laat duidelijk zien dat er met name bij het MKB nog werk aan de winkel is. Drie op de vijf «Arbo beïnvloeders» weet een maand voor de definitieve invoering dat de Arbowet is gewijzigd, maar is inhoudelijk niet volledig bekend met deze wijzigingen en geeft aan dat nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd in de organisatie. Er blijkt uit het onderzoek een verschil tussen MKB en grootbedrijf; het grootbedrijf heeft meer kennis over de wet en heeft bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd. Voor verdere resultaten verwijs ik u naar het bijgevoegde onderzoeksrapport2.

Interpretatie

Het is bekend dat het MKB meer tijd nodig heeft om zaken te regelen dan het grootbedrijf. De resultaten komen overeen met het beeld uit andere onderzoeken en monitors als «Arbo in bedrijf» van Inspectie SZW, de Arbobalans en de Werkgevers Enquête Arbeidsomstandigheden (WEA). Vanaf 2015 zet het departement samen met een werkgroep (onder andere

1    Directeur/(mede)-eigenaar, vestigingsmanager/bedrijfsleider, HR-manager of manager P&O, HR-medewerker of medewerker P&O, preventiemedewerker of lid van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of medezeggenschapsraad

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-25883-335 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

met FNV, VNO-NCW, MKB NL, OVAL, NVAB) in op ontwikkeling van voorlichtingsproducten over (de wijzigingen in) de Arbowet3. Ik ga er vanuit dat de bekendheid met de gewijzigde Arbowet de komende tijd gaat verbeteren, aangezien het onderzoek voor 1 juli 2018 plaatsvond.

Na 1 juli 2018 moeten alle bedrijven de Arbowet geïmplementeerd hebben en conform nieuwe wetgeving werken. Uiteraard blijf ik de naleving van de Arbowet monitoren. Aan uw Kamer is daarnaast voor 2020 een evaluatie van de wijzigingen van de Arbowet toegezegd en ik zal de punten uit dit onderzoek hier dan ook in meenemen. Ik beschouw dit onderzoek daarom nu als een eerste peiling en er zal naar aanleiding van de resultaten een intensivering van de communicatie over de nieuwe wet richting het MKB plaatsvinden, onder meer door gerichte nieuwsartikelen, best practices in het MKB en social media-inzet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • T. 
    van Ark

3 Zie via www.arboportaal.nl/arbozorg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 883, nr. 335 2


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.