Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35000 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 i en dossier 35000 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019; Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
Document­datum 18-09-2018
Publicatie­datum 18-09-2018
Nummer KST35000VIII3
Kenmerk 35000 VIII, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 3

MEDEDELING

Den Haag, 18 september 2018

Op 10 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

kst-35000-VIII-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 VIII, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.