Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

Dit nader rapport i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35000 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019; Nader rapport; Nader rapport
Document­datum 18-09-2018
Publicatie­datum 18-09-2018
Nummer KST35000XV3
Kenmerk 35000 XV, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 000 XV

Nr. 3

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

NADER RAPPORT

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 18 september 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2019

Betreft: Advies Raad van State d.d. 10 september 2018 No. W12.18.0254/III

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal aanpassingen aan te brengen. De aanpassingen betreffen de verwerking van de Macro Economische Verkenning (MEV). De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht. Het totaal van de uitgaven in duizenden euro's komt daarmee op 36.135.849 (was 35.813.304). De ontvangsten wijzigen niet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • W. 
    Koolmees kst-35000-XV-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Toelichting

De verwerking van de MEV heeft geleid tot mutaties in de begrotingsgefi-nancierde uitgaven van de artikelen 2 en 12.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XV, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.