Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 000 XVI

Nr. 3

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

NADER RAPPORT

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 18 september 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg.

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 2019

Betreft: Advies Raad van State d.d. 10 september 2018 No.W13.18.0255/III

IB Advies Raad van State

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen.

  • 1. 
    Verwerking CPB cijfers (MEV 2019)

De wijzigingen/aanpassingen betreffen de verwerking van de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau (rapport Macro Economische Verkenning 2019) in het artikel 2 Curatieve zorg (Rijksbijdrage Zorgverze-keringsfonds voor financiering van verzekerden 18-), artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (Bijdrage in de Kosten van Kortingen en de Rijksbijdrage Wlz) en artikel 8 Tegemoetkoming Specifieke kosten (Zorgtoeslag)). Ook de nominale ontwikkeling van zowel de Zvw als de Wlz-uitgaven in het Financieel Beeld Zorg (FBZ) zijn aangepast aan de definitieve cijfers van het CPB.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

kst-35000-XVI-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Hoofdstuk XVI:

Het totaal van de uitgaven komt daarmee op € 16.413.793.000 (was € 16.429.593.000).

Het totaal van de verplichtingen wordt € 16.178.184.000 (was € 16.193.984.000).

Het totaal van de ontvangsten verandert niet.

Uitgavenplafond zorg (UPZ)

Het totaal van de netto uitgaven komt daarmee op € 71.438 miljoen (was € 71.348 miljoen)

Het totaal van de ontvangsten verandert niet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XVI, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.