Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van FinanciŽn (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van FinanciŽn (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van FinanciŽn (IXB) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35000-IX-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van FinanciŽn,

 

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.022.542

7.534.228

158.920.430

 

Beleidsartikelen

     

i

Belastingen

2.716.883

2.776.428

154.158.692

2

FinanciŽle markten

25.023

25.023

7.441

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

15.708

294.050

1.204.300

4

Internationale financiŽle betrekkingen

2.274.076

359.220

15.257

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzeke-

     
 

ringen

10.015.244

83.444

256.172

6

Btw-compensatiefonds

3.225.010

3.225.010

3.225.010

9

Douane

416.151

416.151

605

 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Apparaat kerndepartement

256.491

256.491

52.953

10

Nog onverdeeld

77.956

98.411

0

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

37.186.983

37.186.983

33.671.966

11

12

Beleidsartikelen

Financiering staatsschuld

Kasbeheer

35.655.308

1.531.675

35.655.308

1.531.675

24.178.000

9.493.966

Totaal 7.534,2 Artikel 1 Belastingen 2.776,4 Artikel 2 FinanciŽle markten 25,0

294,1

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Artikel 4 Internationale 359 2 financiŽle betrekkingen ,

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, 83 4 -garanties en investeringsverzekeringen ,

Artikel 6 Btw-compensatiefonds 3.225,0 Artikel 9 Douane 416,2 Artikel 8 Apparaat kerndepartement 256,5 ^

Artikel 10 Nog onverdeeld 98,4 |

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van FinanciŽn voor 2019 (bedragen x Ä 1 mln.)

Totaal 158.920,4 Belastingontvangsten 156.531,4 Niet-belastingontvangsten 2.389,1 |

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Ministerie van FinanciŽn naar beleidsterrein voor 2019 (bedragen x Ä 1 mln.)

Totaal 2.389,1 Artikel 1 Belastingen 852,3

Artikel 2 FinanciŽle markten 7,4 Artikel 3 Financieringsactiviteiten 1 2043

publiek-private sector 1.204,3

Artikel 4 Internationale 153 financiŽle betrekkingen    ,

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, 256,2 -garanties en investeringsverzekeringen    ,

Artikel 9 Douane 0,6 Artikel 8 Apparaat kerndepartement 53,0 Artikel 10 Nog onverdeeld 0

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2019 (bedragen x Ä 1 mln.)

Totaal 37.187,0

35.655,3

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Artikel 12 Kasbeheer 1.531,7

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2019 (bedragen x Ä 1 mln.)

Totaal 33.672,0 Artikel 11

24 178 0

Financiering staatsschuld

Artikel 12 Kasbeheer 9.494,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 IX, nr. 1 6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.