Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de Rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35000-XVI-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van VWS voor het jaar 2019 (incl. agentschappen)

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.178.184

16.413.793

87.563

 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.564.506

7.774.859

85.770

1

Volksgezondheid

681.398

730.754

11.903

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.240.778

5.165.018

3.441

4

Zorgbreed beleid

975.548

1.211.761

58.660

5

Jeugd

101.104

101.104

4.508

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

260.435

260.760

901

9

Algemeen

25.589

25.589

0

10

Apparaatsuitgaven

310.823

311.042

6.357

11

Nog onverdeeld

  • 31.169
  • 31.169

0

 

Medische Zorg

8.613.678

8.638.934

1.793

2

Curatieve zorg

3.152.861

3.177.587

1.053

6

Sport en bewegen

408.968

409.498

740

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051.849

5.051.849

0

 

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en

     

lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

53.000

53.000

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

73.671

73.671

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

345.100

345.100

0

Totaal

471.771

471.771

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

 

Totaal kapitaal-

Totaal kapitaal-

   

ontvangsten

uitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 

0

1.500

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

 

6.567

13.134

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

0

4.000

Totaal

 

6.567

18.634

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten 2019 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2019 (bedragen x € 1.000)

Totaal 16.413,8 Artikel 1. Volksgezondheid 730,8

Artikel 2. Curatieve zorg 3.177,6 Artikel 3.

Langdurige zorg en ondersteuning

Artikel 4. Zorgbreed beleid 1.211,8 | Artikel 5. Jeugd 101,1  |Artikel 6. Sport en bewegen 409,5

Artikel 7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Artikel 8.

260,8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051,8

Artikel 9. Algemeen 25,6 Artikel 10. Apparaatsuitgaven 311,0 Artikel 11. Nog onverdeeld -31,2

Geraamde ontvangsten 2019 (bedragen x € 1.000)

Totaal 87,6

Artikel 1. Volksgezondheid 11,9

Artikel 2. Curatieve zorg 1,1

Artikel 3. 3,4 Langdurige zorg en ondersteuning 3,4

Artikel 4. Zorgbreed beleid 58,7 Artikel 5. Jeugd 4,5

Artikel 6. Sport en bewegen 0,7 |

Artikel 7. Oorlogsgetroffenen 09 I en Herinnering Wereldoorlog II 0

0,0

Artikel 9. Algemeen 0,0 Artikel 10. Apparaatsuitgaven 6,4 Artikel 11. Nog onverdeeld 0,0

I Wereldoorlog II Artikel 8.

Tegemoetkoming specifieke kosten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XVI, nr. 1 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.