Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 7 augustus 2020
kalender

Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35000-X-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

 

Art.no. Omschrijving

Vastgestelde begroting (X)

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.724.903

10.477.053

311.693

 

Beleidsartikelen

10.974.010

8.726.160

286.648

1

Inzet

171.739

199.488

6.707

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

842.097

842.097

20.429

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.427.287

1.427.287

6.432

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

799.984

799.984

12.043

5

Taakuitvoering marechaussee

405.344

405.344

4.587

6

Investeringen krijgsmacht

5.115.563

2.839.964

123.056

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

932.220

932.220

32.406

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.279.776

1.279.776

80.988

 

Niet-beleidsartikelen

1.750.893

1.750.893

25.045

9

Algemeen

105.779

105.779

 

10

Apparaat kerndepartement

1.626.034

1.626.034

25.045

11

Geheim

7.586

7.586

 

12

Nog onverdeeld

11.494

11.494

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap    Totaal kapitaal- Totaal kapitaaluitgaven    ontvangsten

235

Paresto

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsarti-kelen en niet-beleidsartikelen

Uitgaven begroting X Defensie 2019 (in miljoenen euro)

r

=-

Totaal 10.477,1 Inzet 199,5

Commando zeestrijdkrachten 842,1

Commando landstrijdkrachten 1.427,3

Commando luchtstrijdkrachten 800,0

Commando 405,3 Koninklijke marechaussee 405,3

Investeringen 2.840,0

Defensie Materieel Organisatie 932,2

Defensie 1.279,8 Ondersteuningscommando 1.279,8

Algemeen 105,8

Apparaat Kerndepartement 1.626,0

Geheim 7,6

Onverdeeld 11,5

Ontvangsten begroting X Defensie 2019 (in miljoenen euro)

Totaal 311,7 |

Inzet 6,7 |

Commando zeestrijdkrachten 20,4 I Commando landstrijdkrachten 6,4 |

Commando luchtstrijdkrachten 12,0 Commando Koninklijke marechaussee 4,6 Investeringen 123,1 Defensie Materieel Organisatie 32,4 Defensie Ondersteuningscommando 81,0 Apparaat Kerndepartement 25,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 X, nr. 1 4


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.