Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 21 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35000-VII-l ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

 

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.342.359

5.481.506

679.437

 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

59.323

59.323

21.965

2

Nationale veiligheid

274.253

274.253

13.214

3

Woningmarkt

4.104.088

4.104.213

521.000

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

78.008

209.008

91

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

94.897

102.919

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

174.479

174.479

1.609

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

33.427

33.427

520

8

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

117.329

117.329

99.782

 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

399.997

399.997

17.432

12

Algemeen

6.558

6.558

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-agentschappen voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

 

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

93.691

93.691

0

Logius

228.779

228.779

0

P-Direkt

98.656

98.656

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

235.286

235.286

0

FMHaaglanden

122.438

122.438

0

SSC ICT

318.791

318.791

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.185.175

1.185.175

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.630

12.630

0

Totaal

2.295.446

2.295.446

0

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

4.000

2.000

Logius

400

0

P-Direkt

18.317

8.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

1.727

1.000

FMHaaglanden

16.062

9.100

SSC ICT

116.833

47.118

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.032.105

701.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

0

0

Totaal

1.189.444

768.218

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000)

Totaal 5.481,5 Openbaar bestuur en democratie 59,3 Nationale veiligheid 274,3

Woningmarkt 4.104,2

Energietransitie gebouwde 209 0 omgeving en bouwkwaliteit 2    ,

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Overheidsdienstverlening

102,9 |

174,5

en informatiesamenleving Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 33,4 |

Kwaliteit Rijksdienst 0,0 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 117,3  |Centraal apparaat 400,0 Algemeen 6,6 Nog onverdeeld 0,0

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000)

Totaal 679,4 J

Openbaar bestuur en democratie 22,0 ^

Nationale veiligheid 13,2 J

Woningmarkt 521,0

Energietransitie 0 1 gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 0

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet 3,8

Overheidsdienstverlening 1 6 en informatiesamenleving ,

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 0,5 Kwaliteit Rijksdienst 0,0 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 99,8 Centraal apparaat 17,4 Algemeen 0,0 Nog onverdeeld 0,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 VII, nr. 1 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.