Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35000 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 18-09-2018
Publicatie­datum 18-09-2018
Nummer KST35000VIII1
Kenmerk 35000 VIII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegrotingen behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-35000-VIII-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

 
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

41.571.603

41.984.208

1.329.157

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.458.168

20.940.607

1.141.105

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.519.526

4.576.976

3.000

06

Hoger beroepsonderwijs

3.258.567

3.277.742

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.928.814

4.898.729

16

08

Internationaal beleid

12.785

12.785

99

11

Studiefinanciering

5.602.726

5.602.726

893.224

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

93.071

93.071

3.657

13

Lesgelden

6.649

6.649

238.734

14

Cultuur

589.734

967.703

494

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.179.678

1.228.371

101

25

Emancipatie

6.643

15.880

0

91

Nog onverdeeld

0

0

0

95

Apparaatsuitgaven

259.975

259.975

567

 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.113.435

21.043.601

188.052

01

Primair onderwijs

11.302.400

11.302.361

8.661

03

Voortgezet onderwijs

8.681.647

8.611.856

7.391

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

168.559

168.555

9.000

15

Media

960.829

960.829

163.000

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

 

Naam baten- lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Nationaal Archief (NA)

281.363

39.662

281.363

39.662

0

0

Totaal

321.025

321.025

0

 

Naam baten-lastenagentschap

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Nationaal Archief (NA)

 
  • 10.794
  • 7.751

1.248

0

Totaal

 
  • - 
    18.545

1.248

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (in miljoen euro)

Totaal 41.984,2 Primair onderwijs 11.302,4

Wetenschappelijk onderwijs 4.898,7 Internationaal onderwijs 12,8 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 168,6 |

Studiefinanciering 5.602,7

Tegemoetkoming 93 1 onderwijsbijdrage en schoolkosten ,

Lesgelden 6,6 Cultuur 967,7

Media 960,8 ^

Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.228,4 Emancipatie 15,9

Nog onverdeeld 0,0

Apparaat Kerndepartement 260,0

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (in miljoen euro)

Totaal 1.329,2 Primair onderwijs 8,7

Voortgezet onderwijs 7,4

Middelbaar beroepsonderwijs 3 0 en volwasseneneducatie ,

Hoger beroepsonderwijs 1,2 Wetenschappelijk onderwijs 0,0 Internationaal onderwijs 0,1 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 9,0

Studiefinanciering 893,2

Tegemoetkoming 3,7 onderwijsbijdrage en schoolkosten 3,7

Lesgelden 238,7 Cultuur 0,5 Media 163,0 Onderzoek en wetenschapsbeleid 0,1 Emancipatie 0,0 Nog onverdeeld 0,0 Apparaat Kerndepartement 0,6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 VIII, nr. 1 6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.