Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 5 september 2018, 3:22.

De Haringvlietdam wordt op een kier gezet ten behoeve van de vispopulatie. Dit verhoogt alleen het risico op verzilting van de zoetwatervoorraad in de Haringvliet. Veel boeren in de tuin- en landbouwsector zijn afhankelijk van dit zoete water. Daarom stelde ik samen met mijn collega Arne Weverling vragen aan de aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat.

Vragen van de leden Weverling en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken’

1

Kent u het bericht ‘Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken’?

2

Bent u bekend met de discussie die in het verleden is gevoerd aangaande de verzilting van zoetwatervoorraden in de Haringvliet? Zo ja, welke overwegingen hebben u doen besluiten om akkoord te gaan met het openstellen van de dam, gezien het gevolg dat door de opening van de Haringvlietdam zout zeewater de Haringvliet in kan stromen?

3

Is in de discussie rondom verzilting van zoetwatervoorraden rekening gehouden met de belangen van de land- en tuinbouw in het gebied; sectoren die groot belang hebben bij een goede en betrouwbare aanvoer van zoet water?

4

Is in het besluit om de Haringvlietdam open te stellen ook rekening gehouden met extreme droogteperiodes, zoals ervaren in de afgelopen maanden, en de bijbehorende schaarste van zoet water?

5

Acht u het in dit soort gevallen wenselijk dat de zoetwatervoorraad in de Haringvliet verzilt door het openstellen van de dam?

6

Zal na het openstellen van de Haringvlietdam worden gemonitord in welke mate het zoete water verzilt en op welke manier dit effecten heeft voor de zoetwatertoevoer voor de land- en tuinbouw in het gebied? Zo ja, op welke manier zal dit worden gemonitord? Zo nee, waarom niet?

7

Zal na het openstellen van de Haringvlietdam worden gemonitord in welke mate het openstellen van voornoemde dam een positieve invloed zal hebben op de visstand in het gebied? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

8

Zullen de gestrande onderhandelingen met stakeholders in de visserijsector om afspraken te maken over visserij in de Haringvliet en het Noordzeegebied rondom de Haringvlietdam nieuw leven ingeblazen worden om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de verschillende stakeholders? Zo nee, waarom niet?