Brief regering; Recht op inzage van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - Problematiek rondom asbest - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

25 834

Problematiek rondom asbest

Nr. 149    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 augustus 2018

Op 30 mei jl. heeft een Tweede Kamerdebat plaatsgevonden over de registratie door bedrijven van de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen op het werk (Handelingen II 2017/18, nr. 87, item 6). Daarbij kwam aan de orde of de bedrijfsarts recht heeft op inzage van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) waar elke bedrijf over moet beschikken. Sommige werkgevers zouden bedrijfsartsen de toegang onthouden. D66 lid Raemakers diende een voorstel voor een motie in waarbij de regering werd verzocht te onderzoeken hoe het recht op inzage in de RI&E in het basiscontract kan worden vastgelegd (Kamerstuk 25 834, nr. 144). Ik heb u toen geïnformeerd dat het recht op inzage al besloten ligt in de huidige regelgeving. Na deze toelichting werd deze motie ingetrokken. Daarbij heb ik toegezegd te bevorderen dat de bedrijfsartsen daadwerkelijk toegang hebben tot de RI&E, en met de betrokken partijen hierover te spreken.

Uit mijn contacten met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en de andere kerndeskundigen blijkt dat zij het vanzelfsprekend vinden dat zij inzage hebben in de RI&E van bedrijven. Voor veel van de taken die zij uitvoeren (bijvoorbeeld verzuimadvisering, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het preventieadvies, de samenwerking met de preventiemedewerker en de medezeggenschap) geldt dat deze alleen goed kunnen worden verricht als men geïnformeerd is over de risico's.

Deze vertegenwoordigers geven ook aan dat het incidenteel voorkomt dat een werkgever geen inzage geeft in de RI&E. De reden hiervoor is vaak gelegen in een gebrek aan kennis van de werkgever over het belang van inzage door de kerndeskundige. Het is daarom belangrijk de regelgeving goed uit te leggen. Inmiddels is informatie opgenomen op het arboportaal over het recht op inzage van de RI&E door kerndeskundigen. De vertegenwoordigende organisaties zijn hierover geïnformeerd. Er zijn ook werkgevers die inzage in de RI&E niet toestaan omdat de RI&E «bedrijfsge- kst-25834-149 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

heimen» zou bevatten. Dat is echter geen grond voor het niet toestaan van inzage. Kerndeskundigen zijn gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen. Als er een risico bestaat kan de werkgever de kerndes-kundige ook een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Ook hierover is informatie opgenomen op het arboportaal.

De vertegenwoordigers geven verder aan dat het weliswaar niet vaak voorkomt dat een werkgever geen inzage geeft, maar dat zij het wel wenselijk vinden dat het «inzage recht» nadrukkelijker in de wet wordt opgenomen. Verder is aangegeven dat het recht op inzage niet alleen van toepassing zou moeten zijn op de RI&E, maar ook bijvoorbeeld op het ongevallenregister, het verzuimbeleid en (beschikbare) verzuimgegevens.

Door de Organisatie Voor Activering en Loopbaan (OVAL) is aangegeven dat enkele bij hen aangesloten arbodiensten de toegang tot de RI&E als voorwaarde stellen om een basiscontract af te sluiten. Dat lijkt mij een goede werkwijze. Arbodiensten en kerndeskundigen moeten duidelijk maken dat zij professionele standaarden hanteren. In het uiterste geval is het ook een optie om geen contract te sluiten met een bedrijf. In mijn contacten met andere vertegenwoordigende organisaties zal ik wijzen op het belang van het vasthouden aan de professionele standaard, en daarbij ook wijzen op het hiervoor genoemde voorbeeld.

Afsluitend concludeer ik dat er zich incidenteel problemen voordoen bij de inzage in de RI&E door kerndeskundigen, maar dat extra regelgeving op dit moment te ver gaat. De kerndeskundigen kunnen zich immers beroepen op hun professionaliteit en in het kader van hun taakuitoefening de werkgever dringend verzoeken deze informatie beschikbaar te stellen.

Ik vind het wel belangrijk om de situatie te volgen en daarbij ook te kijken naar andere onderwerpen dan alleen de RI&E. In mijn gesprekken en contacten met de kerndeskundigen zal ik dit punt aan de orde stellen. Ik neem dit punt ook mee bij nog uit te voeren evaluatieonderzoek en verwacht u over de uitkomsten in 2020 nader te kunnen informeren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • T. 
    van Ark

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 25 834, nr. 149 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.