Schriftelijke vragen van de leden Becker en Arno Rutte (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Jongerenreis naar radicale prediker”

Met dank overgenomen van B. (Bente) Becker i, gepubliceerd op zaterdag 18 augustus 2018, 2:48.

Schriftelijke vragen van de leden Becker en Arno Rutte (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Jongerenreis naar radicale prediker.”

Vraag 1

Kent u het bericht “Jongerenreis naar radicale prediker”? (1)

Vraag 2

Is het juist dat moskeeorganisatie Mili Görüs de afgelopen jaren tientallen jongeren heeft meegenomen naar Turkije om hen te laten onderwijzen door een radicale imam, die ook banden onderhoudt met een jihadistische strijdgroep en steun heeft uitgesproken aan een Al Qaeda-leider? Zo ja, was u hier al van op de hoogte en wanneer en welke actie heeft u ondernomen?

Vraag 3

Kunt u onderzoeken of Mili Görüs nog steeds de reizen organiseert, wat tijdens deze reizen wordt onderwezen en vanuit welke bronnen de reizen zijn/worden gefinancierd?

Vraag 4

Bent u het met de VVD-fractie eens dat het onwenselijk is voor de integratie en mogelijk zelfs een risico voor de veiligheid is als Nederlanders met een Turks paspoort naar Turkije gaan voor radicaalislamitisch onderwijs bij een radicale prediker? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen?

Vraag 5

Is het juist dat in het kader van het kabinetsonderzoek naar verplichte transparantie van financiering van moskeeorganisaties, de financieringsbronnen van Mili Görüs straks ook openbaar moeten? Zo nee, wil u dat alsnog overwegen? Zo ja, bent u bereid vervolgens de financiering te verbieden uit onvrije en ondemocratische landen, en zeker voor doeleinden als een jongerenreis naar een radicale prediker?

Vraag 6

Kunt u aangeven of (deelnemers aan) de reizen in beeld zijn bij de Veiligheidsdiensten vanwege de mogelijkheid van radicale indoctrinatie en een mogelijk risico voor de Nederlandse veiligheid?

Vraag 7

Is bekend of er jongeren zijn die aan deze reizen hebben deelgenomen en later zijn uitgereisd naar Syrië?

Vraag 8

Kunt u aangeven of betreffende gemeenten waar vanuit de reizen zijn gemaakt, op de hoogte waren en of lokale en landelijke signalen aan elkaar zijn verbonden om actie te ondernemen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid de reizen naar radicale predikers mee te nemen in het onderzoek dat u doet naar het samenbrengen van landelijke en lokale informatie op een centraal punt om met doorzettingskracht te kunnen ingrijpen bij signalen van radicale en onvrije invloeden, zoals in de aangenomen motie Becker is gevraagd tijdens het recente debat over moskeefinanciering?

Vraag 10

Bent u nog steeds van mening, zoals geantwoord op Kamervragen van de leden Becker en Tielen op 7 augustus jl. dat de overheid geen toezicht hoeft te houden op de imamopleiding die Mili Görüs in Nederland wil starten omdat dit als particuliere opleiding niet onder het hoger onderwijsbestel valt? Ziet u niet toch aanleiding toezicht te houden op burgerschap en de Nederlandse kernwaarden in de imamopleiding nu Mili Görüs tegelijkertijd banden heeft met een radicale imam en dit soort reizen organiseert?