Gewijzigde motie Van der Lee c.s. Gewijzigde motie Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties (ter vervanging van 34808-11) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

Deze gewijzigde motie is onder nr. 19 toegevoegd aan wetsvoorstel 34808 - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties (t.v.v. 34808-11)
Document­datum 05-07-2018
Publicatie­datum 05-07-2018
Nummer KST3480819
Kenmerk 34808, nr. 19
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 808

Nr. 19

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 i van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 i van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG i van het Europees parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG i van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 i (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de implementatie van Europese richtlijnen in Nederlandse wetgeving vaak geen volledig overzicht voorhanden is van de wijze waarop andere EU-lidstaten omgaan met lidstaatopties;

overwegende, dat het voor de informatiepositie van de Kamer belangrijk is om te weten hoe landen omgaan met lidstaatopties bij de implementatie van Europese wetgeving;

verzoekt de regering, om zich in Europees verband in te zetten dat de Europese Commissie zorgt voor het transparant maken van door lidstaten gekozen lidstaatopties;

verzoekt de regering, om bij implementatie van toekomstige Europese regelgeving te beargumenteren waarom wordt gekozen voor welke

kst-34808-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

lidstaatoptie en te beschrijven wat de gevolgen van deze keuze zijn in relatie tot het Europese speelveld;

Van der Lee

Snels

Nijboer

Paternotte

Leijten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 808, nr. 19 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.