Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 28 juni 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender
maandag 2 juli 2018

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Besluiten bij: 32127 - Crisis- en herstelwet

Besluiten bij: 29668 - Beleidsplan Crisisbeheersing

Besluiten bij: 31142 - Verlenging van de werkingsduur van de Experimentenwet Kiezen op Afstand

Besluiten bij: 31757 - Stedenbeleid

Besluiten bij: 21501-34 - Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Besluiten bij: 34807 - Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Besluiten bij: 34683 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Besluiten bij: 34972 - Wet digitale overheid

Besluiten bij: 34775 A - Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

Besluiten bij: 28684 - Naar een veiliger samenleving

Besluiten bij: 34960 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 34960 B - Wijziging begroting gemeentefonds 2018 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 34960 C - Wijziging begroting provinciefonds 2018 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 29383 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Besluiten bij: 33104 - Studentenhuisvesting

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 31560 - Initiatiefvoorstel Wet kraken en leegstand

Besluiten bij: 32275 - Instellen Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf als baten-lastendienst

Besluiten bij: 34950 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2017

Besluiten bij: 34950 B - Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2017

Besluiten bij: 34950 VII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 34974 - Initiatiefvoorstel Wet voldoende betaalbare woningen

Besluiten bij: 34430 - Staatscommissie Parlementair Stelsel

Besluiten bij: 34747 - Initiatiefvoorstel Wet administratieve detentie

Besluiten bij: 32545 - Wet- en regelgeving financiële markten

Overige besluiten: