Brief regering; Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen - Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

Brief regering; Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen - Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 981

Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2018

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport «Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm)» aan1. Op 1 april 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen in werking getreden. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat beide wetten vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Regioplan de evaluatie uitgevoerd. De evaluatie richtte zich op de beleidslogica van beide wetten, op de uitvoeringspraktijk en op de doeltreffendheid.

Na de zomer zal ik uw Kamer een beleidsreactie op de evaluatie doen toekomen. In die reactie zal naar aanleiding van de evaluatie worden ingegaan op mogelijkheden om de uitvoeringspraktijk en wetgeving inzake voorwaardelijke sancties en rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen verder te verbeteren.

De Minister voor Rechtsbescherming,

  • S. 
    Dekker

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-34981-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 981, nr. 1


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.