Brief regering; Verzoek om uitstel van het Algemeen Overleg over het Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 - EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 juni 2019
kalender

1.

Tekst

34 953 EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 i

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2018

Uw Kamer heeft mij per brief van 29 mei jl. in kennis gesteld van haar besluit om een parlementair behandelvoorbehoud te maken op het EU-voorstel inzake Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173 i vanwege het politiek belang dat de Kamer aan het voorstel hecht (Kamerstuk 34 953, nr. 1). Tevens heeft uw mij verzocht het BNC-fiche over het voorstel zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen met het oog op een algemeen overleg op 20 juni.

Dit fiche kunt u spoedig tegemoet zien.

Het voorstel van de Europese Commissie inzake Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen kan niet los gezien worden van de passages in het regeerakkoord over de positie van de boer in de keten. Mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zal ik u op korte termijn, voor het zomerreces maar vanwege de interdepartementale afstemming niet voor 20 juni, informeren hoe we invulling willen gaan geven aan de desbetreffende passages in het regeerakkoord.

Tegen deze achtergrond wil ik uw Kamer in overweging geven om het overleg met de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat gepland is op 20 juni a.s., uit te stellen tot na het zomerreces zodat we het Commissievoorstel in samenhang met de uitwerking van de passages in het regeerakkoord kunnen bespreken. Uiteraard zal dit betekenen dat er tot die tijd door mij geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet. Mocht dat onverhoopt toch anders zijn dan wordt uw Kamer vanzelfsprekend direct geïnformeerd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.