Brief regering; Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Deze brief is onder nr. 134 toegevoegd aan wetsvoorstel 34775 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 i en dossier 34775 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018
Document­datum 17-05-2018
Publicatie­datum 19-05-2018
Nummer KST34775VIII134
Kenmerk 34775 VIII, nr. 134
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2018

Sinds enige tijd is het Ministerie van OCW in overleg met de Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en de Vereniging Filmdistributeurs Nederland (FDN) over een herziening van het btw-convenant Film. De inzet van het ministerie hierbij is het verkrijgen van een hogere bijdrage van deze partijen voor de versterking van het filmklimaat in ruil voor het lage btw-tarief op bioscoopkaarten.

Kamerlid Bergkamp (D66) heeft bij het laatste Wetgevingsoverleg gevraagd naar de stand van zaken.1 Ik ben verheugd mee te delen dat op 27 maart 2018 het (herziene) «btw-convenant Film 2018» door de partners en mij is ondertekend. De bioscoopexploitanten en filmdistributeurs zijn daarbij tegemoet gekomen aan mijn wens en leveren vanaf 2018 een substantieel hogere bijdrage aan de productie van de Nederlandse publieksfilm. Als bijlage stuur ik het convenant mee2.

Het verlaagde btw-tarief op bioscoopkaarten bestaat sinds 1996. Dit levert bioscoopexploitanten een financieel voordeel op dat door de stijgende bezoekersaantallen inmiddels is opgelopen naar circa € 30 miljoen per jaar. In ruil hiervoor is jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld, onder andere voor de productie van Nederlandse films. Dit bedrag was in 2016 € 3,4 miljoen, dat nu met circa € 2 miljoen wordt verhoogd.3

Een aantal educatieve activiteiten, uitgevoerd door Stichting Nederlands Film Instituut (EYE), werd voorheen bekostigd uit het btw-convenant. De wens van de marktpartijen was dat het volledige bedrag van het convenant voortaan wordt ingezet voor versterking van de productie van de Nederlandse film, en dus niet voor educatieve activiteiten. Ik ben aan deze wens tegemoet gekomen door per jaar € 0,6 miljoen voor deze activiteiten beschikbaar te stellen uit de extra middelen uit de Cultuurbegroting, zoals aangekondigd in de kabinetsbrief «Cultuur in een open samenleving».4

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Noot 1

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 55.

Noot 2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Noot 3

Vanaf 2018 geldt een afdracht van € 0,15 per bioscoopkaart. Op basis van het aantal bezoekers in 2017 (ruim 35 miljoen), zou de bijdrage in 2017 circa € 5,4 miljoen zijn.

Noot 4

Kamerstuk 32 820, nr. 221.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.