Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

1.

Tekst

34 456

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

   
   

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

   

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het doen voortbestaan van bijzondere strafbepalingen aangaande majesteitsschennis en het beledigen van bevriende staatshoofden niet langer gewenst is,

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 43b, derde onderdeel, wordt ‘artikelen 111 tot en met 113, 118, 119, 261 tot en met 271, 418 en 419’ vervangen door: artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419.

B

De artikelen 111 tot en met 113 vervallen.

C

In artikel 114 vervallen het tweede lid en de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid.

D

De artikelen 118 en 119 vervallen.

E

Artikel 267 komt te luiden:

  • 1. 
    De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.
  • 2. 
    Onder een ambtenaar worden niet begrepen de in artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet genoemde ambtenaren, met uitzondering van militaire ambtenaren. Het eerste lid van artikel 84 is niet van toepassing.

F

In artikel 269 wordt ‘artikel 267, aanhef en onder 1° en 2°’ vervangen door: artikel 267.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafrecht BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, onder 11˚, vervalt: 125,.

B

De artikelen 118 tot en met 121 vervallen.

C

In artikel 122 vervalt de tweede volzin.

D

De artikelen 125 tot en met 127 vervallen.

E

In artikel 128 vervalt de tweede volzin.

F

Aan artikel 279 worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:

Onder een ambtenaar worden niet begrepen de in artikel 2 van de Ambtenarenwet BES genoemde ambtenaren. De eerste volzin van artikel 86 is niet van toepassing.

G

In artikel 438 wordt ‘artikelen 118–121, 125–127, 273–284, 433 en 434’ vervangen door: artikelen 273–284, 433 en 434.

ARTIKEL III

In artikel 79, eerste lid, van de Wet militair tuchtrecht wordt ‘artikel 267, aanhef en onder 1° en 2°’ vervangen door: artikel 267.

ARTIKEL IV

In artikel 51a, tweede lid, van de Uitleveringswet wordt in het vierde gedachtestreepje “114 tot en met 118” vervangen door: 114 tot en met 117.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.