Voorstel van wet - Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34320 - Wijziging van de voorgestelde Wet algemeen pensioenfonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds
Document­datum 15-10-2015
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34320, nr. 2
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

Voorstel van wet

tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het wetsvoorstel voor de Wet algemeen pensioenfonds aan te passen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 december 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) (Kamerstukken 34 117) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 28, derde lid, “Bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds in geval van een fusie als bedoeld in artikel 123, eerste lid, tweede volzin, of bij een algemeen pensioenfonds” vervangen door: Bij een algemeen pensioenfonds.

B

In artikel I, onderdeel K, wordt in het opschrift van artikel 112a “werkkapitaal” vervangen door: weerstandsvermogen.

C

In artikel I, onderdeel R, wordt artikel 123 als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het eerste lid vervallen de tweede en de vierde zin.
  • 2. 
    In het vierde lid vervalt “bij een algemeen pensioenfonds”.

D

In artikel I, onderdeel S, wordt “Indien een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds door een fusie als bedoeld in artikel 123, eerste lid, tweede volzin, of een algemeen pensioenfonds afgescheiden vermogens” vervangen door: Indien een algemeen pensioenfonds afgescheiden vermogens.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 december 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) (Kamerstukken 34 117) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel R, van die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking, zo nodig onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.