Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34300 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Milieu 2016.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016
Document­datum 15-09-2015
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34300-XII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015-2016

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

15 september 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's. Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat

Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

kst-34300-XII-1 ISSN 0921 -7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 XII, nr. 1

1

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 XII, nr. 1

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Departementale begrotingsstaat (XII) behorende bij de Wet van..........2016, Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bedragen x€ 1.000

 

Artikel

Omschrijving

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichting

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8.175.961

212.479

 

Beleidsartikelen

     

11

Integraal waterbeleid

41.900

45.973

0

12

Waterkwaliteit

0

0

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

111.358

112.233

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.702

33.414

6.782

15

0V-keten

5.171

6.135

0

16

Spoor

4.573

23.996

0

17

Luchtvaart

25.355

24.985

9.311

18

Scheepvaart en Havens

33.737

24.997

0

19

Klimaat

54.747

57.761

189.000

20

Lucht en Geluid

25.758

30.983

0

21

Duurzaamheid

21.842

23.564

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

33.309

34.012

928

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

32.566

33.433

0

24

Handhaving en toezicht

110.655

110.655

0

25

Brede doeluitkering

854.242

852.688

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

6.375.221

6.375.221

0

 

Niet-beleidsartikelen

     

97

Algemeen departement

44.730

45.738

1.994

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

332.770

340.148

3.530

99

Nominaal en onvoorzien

25

25

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 XII, nr. 1

3

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van..........2016, Stb.

Begroting 2016

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bedragen x€ 1.000

Naam

Baten

Lasten Saldo van baten en

lasten

Rijkswaterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Nederlandse Emissieautoriteit

2.426.868 146.214 61.208 7.229

2.417.868 146.214 61.208 7.229

9.000

0 0 0

 

Naam

Totaal kapitaal-

Totaal kapitaal-

 

uitgaven

ontvangsten

Rijkswaterstaat

64.600

39.300

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.000

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

4.230

3.970

Nederlandse Emissieautoriteit

680

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 XII, nr. 1

4

Procentuele verdeling begrote uitgaven lenM 2016 (totaal € 8.175.961)

Deltafonds; 12%

Beleid en ondersteuning; 12%

Brede doeluitkering Verkeer en vervoer; 10%

Bijdrage investerings fondsen; 66%

Begrote uitgaven Beleid en ondersteuning lenM in 2016 naar artikel (totaal € 948.052)

99 Nominaal en onvoorzien; 0,0-s /- 11 Integraal waterbeleid; 46,0

13 Ruimtelijke ontwikkeling; 112,2

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement; 340,1

97 Algemeen departement; 45,7

14 Wegen en verkeersveiligheid; 33,4

15 OV-keten; 6,1

16 Spoor; 24,0

17 Luchtvaart; 25,0

24 Handhaving en toezicht; 110,7

23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie; 33,4

■ ^-18 Scheepvaart en

Havens; 25,0

19 Klimaat; 57,8

20 Lucht en Geluid; 31,0 21 Duurzaamheid; 23,6

22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's; 34,0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 XII, nr. 1

5

Begrote ontvangsten Hoofdstuk XII in 2016 naar artikel (totaal € 212.479)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 300 XII, nr.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.