Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34177 - Initiatiefvoorstel Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)
Document­datum 16-03-2015
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34177, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014-2015

34 177 Voorstel van wet van het lid Schouw tot

wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten te wijzigen in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het derde lid vervalt.

kst-34177-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

1

 • 2. 
  Het vierde lid wordt vernummerd tot het derde lid.

C

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «voor onbepaalde tijd getroffen» en wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: In de bepalingen omtrent de gevolgen van uittreding kunnen uittredende deelnemers financieel ten hoogste worden verplicht de reële kosten van hun uittreding te betalen.
 • 2. 
  In het tweede en derde lid vervalt: of een bedrijfsvoeringsorganisatie.

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid vervalt telkens: of de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het tweede en het vierde lid wordt «artikel 8, eerste, tweede of derde lid» vervangen door: artikel 8, eerste of tweede lid.

E

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10bis

In de regeling wordt de inspraak van ingezetenen en belanghebbenden bij de besluitvorming van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan, en de openbaarheid van die besluitvorming, gewaarborgd.

F

Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «artikel 8, eerste, tweede of derde lid» vervangen door «artikel 8, eerste of tweede lid» en vervalt: of een bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt: of van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

G

In het opschrift van § 2, onder hoofdstuk I, afdeling 2, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

H

Artikel 14a vervalt.

I

In artikel 17 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

2

J

In artikel 18 vervalt:, met dien verstande dat voor «het algemeen bestuur van het openbaar lichaam» telkens wordt gelezen «het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie».

K

In artikel 19, eerste lid, vervalt:, met dien verstande dat voor «het algemeen bestuur van het openbaar lichaam» telkens wordt gelezen «het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie».

L

Artikel 19b wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, de bedrijfsvoeringsorganisatie» en:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt:, het bestuur.

M

In artikel 20, eerste lid, vervalt telkens: of de bedrijfsvoeringsorganisatie.

N

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «of een bedrijfsvoeringsorganisatie» en:, het bestuur van de bedrijfsorganisatie.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt «, het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie,» en: of een bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 3. 
  In het derde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie,.

O

In artikel 22, tweede lid, vervalt: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

P

In artikel 26, eerste lid, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Q

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid, onder e, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  De registers zijn voor een ieder toegankelijk door middel van een algemeen toegankelijk elektronisch medium. Zij liggen voorts voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

3

afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld.

R

In artikel 28, eerste lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

S

In artikel 29 vervalt:, de bedrijfsvoeringsorganisatie.

T

In het opschrift van § 1, onder hoofdstuk I, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

U

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie.

V

In artikel 31 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie.

W

In artikel 31a, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

X

In artikel 32b, eerste lid, vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en:, de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Y

In artikel 32e, tweede lid, vervalt telkens:, de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Z

In artikel 32g vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AA

In artikel 32i, eerste lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AB

In artikel 34, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AC

Artikel 34a wordt als volgt gewijzigd:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

4

 • 1. 
  In het eerste en tweede lid, aanhef, vervalt: de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste en tweede lid, onder a, vervalt: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AD

In artikel 34b vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AE

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.
 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 3. 
  Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot vijfde tot en met zevende lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
 • 4. 
  Voor zover het een openbaar lichaam betreft dat is ingesteld op grond van de Wet veiligheidsregio's wordt de begroting niet vastgesteld dan nadat het algemeen bestuur zich ervan vergewist heeft dat bij minder dan een derde van de raden van de deelnemende gemeenten bezwaren bestaan tegen de begroting.

AF

In artikel 36, eerste lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AG

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt:, van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het derde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AH

In artikel 39a vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Al

In artikel 39c, tweede en vierde lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AJ

In artikel 39e, eerste lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AK

Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

5

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

AL

In artikel 42, eerste lid, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie. AM

In het opschrift van § 1, onder hoofdstuk II, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AN

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. AO

In artikel 44 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. AP

In artikel 44a, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AQ

In artikel 45b vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AR

In artikel 47, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AS

Artikel 47a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste en tweede lid, aanhef, vervalt telkens: de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste en tweede lid, onder a, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AT

In artikel 47b vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

6

AU

Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.
 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AV

In artikel 49 vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. AW

In het opschrift van § 1, onder hoofdstuk III, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

AX

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

AY

Artikel 50b wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. AZ

In artikel 50c vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. BA

In artikel 50ca, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BB

Artikel 50da wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het tweede lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: respectievelijk de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het derde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

7

BC

In artikel 50f, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BD

In artikel 50fa vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. BE

Artikel 50g wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.
 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BF

In artikel 50h, eerste lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. BG

In artikel 50i vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie. BH

In artikel 50k vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BI

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

BJ

In artikel 53, eerste lid, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie. BK

In het opschrift van § 1, onder hoofdstuk IV, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BL

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

8

 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. BM

In artikel 55 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie,. BN

In artikel 55a, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BO

In artikel 56a, eerste en tweede lid, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BP

In artikel 58, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BQ

Artikel 58a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste en tweede lid, aanhef, vervalt telkens: de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste en tweede lid, onder a, vervalt: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BR

In artikel 58b vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. BS

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.
 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BT

In artikel 60, eerste en tweede lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BU

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

9

 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

BV

In artikel 62a, eerste lid, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie. BW

In het opschrift van § 1, onder hoofdstuk V, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

BX

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. BY

In artikel 64 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. BZ

In artikel 64a, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CA

In artikel 65a, eerste en tweede lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CB

In artikel 67, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CC

In artikel 67a vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. CD

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.
 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CE

In artikel 69, eerste en tweede lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

10

CF

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

CG

In artikel 75, eerste lid, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie. CH

In het opschrift van paragraaf 1, onder hoofdstuk VI, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Cl

Artikel 76 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. CJ

In artikel 77 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. CK

In artikel 77a, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CL

In artikel 78a, eerste tot en met derde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CM

In artikel 80, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CN

In artikel 80a vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. CO

Artikel 81 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

11

 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CP

In artikel 82, eerste tot en met derde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CQ

Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

CR

In artikel 85, eerste lid, vervalt:, een bedrijfsvoeringsorganisatie. CS

In het opschrift van § 1, onder hoofdstuk VII, afdeling 3, vervalt: en de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CT

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid, aanhef, vervalt: of van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het eerste lid, onder b, vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. CU

In artikel 87 vervalt: of de bedrijfsvoeringsorganisatie. CV

In artikel 87a, eerste en tweede lid, vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CW

In artikel 88a, eerste en tweede lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

CX

In artikel 90, eerste tot en met vierde lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

12

CY

In artikel 90a vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. CZ

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid vervalt «, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie» en: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of.
 • 2. 
  In het derde en vierde lid vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

DA

In artikel 92, eerste en tweede lid, vervalt:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

DB

In artikel 96 wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.

DC

Artikel 124 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «een gemeenschappelijke regeling treffen» vervangen door: voor een periode van ten hoogste tien jaar een gemeenschappelijke regeling treffen.
 • 2. 
  In het tweede lid vervalt de tweede volzin.
 • 3. 
  In het derde lid wordt na «mede verstaan» ingevoegd: het verlengen van,.

ARTIKEL II

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8:7, eerste lid, vervalt:, een bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

B

In artikel 1 van bijlage 2 vervalt bij de Wet gemeenschappelijke regelingen, onder a en e:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

C

In artikel 2 van bijlage 2 vervalt bij de Wet gemeenschappelijke regelingen, onder a en e:, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

13

ARTIKEL III

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 160, tweede lid, komt de laatste volzin te luiden: Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad het heeft goedgekeurd.

B

In artikel 184, eerste lid, onder a, vervalt:, bedrijfsvoeringsorganisaties.

C

Artikel 232 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het vierde lid, aanhef, vervalt «of een bedrijfsvoeringsorganisatie» en: of die bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het vijfde lid vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

ARTIKEL IV

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 158, tweede lid, komt de laatste volzin te luiden: Het besluit wordt niet genomen dan nadat provinciale staten het hebben goedgekeurd.

B

In artikel 185, eerste lid, onder a, vervalt:, bedrijfsvoeringsorganisaties.

C

Artikel 227b wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het vierde lid, aanhef, vervalt «of een bedrijfsvoeringsorganisatie» en: of die bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het vijfde lid vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

ARTIKEL V

Artikel 124 van de Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het vijfde lid, aanhef, vervalt «of een bedrijfsvoeringsorganisatie» en: of die bedrijfsvoeringsorganisatie.
 • 2. 
  In het zesde lid vervalt: of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

14

ARTIKEL VI

In hoofdstuk 2 van de Wet algemene regels herindeling wordt onder paragraaf 3 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

Gedeputeerde staten onderzoeken de mogelijkheid een herindelingsadvies met betrekking tot wijziging van de gemeentelijke indeling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, voor te bereiden indien een gemeente gedurende meerdere aaneengesloten jaren in overwegende mate haar financiële middelen heeft aangewend ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen of stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappijen, waarin meerdere gemeenten deelnemen.

ARTIKEL VII

In artikel 3, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, vervalt: of van het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie.

ARTIKEL VIII

In artikel 30, achtste lid, van de Wet waardering onroerende zaken, vervalt «of een bedrijfsvoeringsorganisatie» en: of die bedrijfsvoeringsorganisatie.

ARTIKEL IX

 • 1. 
  De krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals deze luidde direct voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en C, van deze wet, voor onbepaalde tijd getroffen gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in die wet, zijn met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en C, getroffen voor een periode van tien jaar. De deelnemers aan een regeling kunnen na het tijdstip, bedoeld in de eerste volzin, besluiten de regeling na een kortere periode dan tien jaar te laten aflopen.
 • 2. 
  Dit artikel is niet van toepassing op bij een gemeenschappelijke regeling ingestelde bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals deze luidde direct voorafgaand aan artikel I, onderdeel B, van deze wet.

ARTIKEL X

 • 1. 
  De Wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 8:7, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 1 en 2 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht, 184, eerste lid, en 232 van de Gemeentewet, 185, eerste lid, onder a, en 227b, vierde en vijfde lid, van de Provinciewet, 124, vijfde en zesde lid, van de Waterschapswet, 3, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, en 30, achtste lid, van de Wet waardering onroerende zaken, zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, blijven van toepassing op bedrijfsvoeringsorganisaties als bedoeld in die wet en die artikelen, die voorafgaand aan die inwerkingtreding zijn ingesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

15

 • 2. 
  Dit artikel vervalt één jaar na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B.

ARTIKEL XI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen.

ARTIKEL XII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 177, nr. 2

16


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.