Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

 
   

34 079

Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

   
   

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

   

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rechten die Turkse burgers en andere vreemdelingen ontlenen aan regels die in het kader van de Associatie tussen de Europese Unie en Turkije zijn vastgesteld, vast te leggen in Vreemdelingenwet 2000;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

begunstigden op grond van het Associatierecht EEG-Turkije: vreemdelingen die rechten ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije.

B

In artikel 8, onderdeel l, wordt vůůr de puntkomma ingevoegd: overeenkomstig de bepalingen in afdeling 6 van dit hoofdstuk.

C

Aan artikel 17, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • i. 
  de vreemdeling die begunstigde op grond van het Associatierecht EEG-Turkije is of van wie de uitzetting in strijd zou zijn met het Associatierecht EEG-Turkije.

D

Na artikel 45h wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 6 Het verblijfsrecht op grond van het associatierecht EEG-Turkije

Artikel 45k

 • 1. 
  Deze afdeling is van toepassing op Turkse werknemers, zelfstandigen en dienstverleners die begunstigd zijn op grond van het Associatierecht EEG-Turkije.
 • 2. 
  Tot de begunstigden behoren tevens de gezinsleden, ongeacht hun nationaliteit, die een Turkse werknemer als bedoeld in het eerste lid naar Nederland begeleiden, zich bij hem in Nederland voegen of hebben gevoegd, voor zover het betreft:
 • a. 
  de echtgenoot;
 • b. 
  de partner, met wie die Turkse werknemer een naar Nederlands internationaal privaatrecht geldig geregistreerd partnerschap is aangegaan;
 • c. 
  de rechtstreekse bloedverwanten van die Turkse werknemer in neergaande lijn alsmede die van zijn echtgenoot of partner, bedoeld onder b, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn;
 • d. 
  de rechtstreekse bloedverwanten van die Turkse werknemer in opgaande lijn alsmede die van zijn echtgenoot of partner, bedoeld onder b., die te hunnen laste zijn.

Artikel 45l

 • 1. 
  De Turkse werknemer die overeenkomstig artikel 6 van Besluit nr. 1/80 tot de legale arbeidsmarkt van Nederland behoort, verkrijgt het verblijfsrecht wanneer:
 • a. 
  hij na een jaar rechtmatig verblijf en legale arbeid bij dezelfde werkgever in dienst blijft;
 • b. 
  hij na drie jaar rechtmatig verblijf en legale arbeid dezelfde soort arbeid verricht, ongeacht of hij bij dezelfde werkgever in dienst blijft;
 • c. 
  hij vier jaar rechtmatig verblijf heeft gehad en gedurende die periode legale arbeid heeft verricht.
 • 2. 
  Jaarlijkse vakanties en perioden van afwezigheid wegens zwangerschap, arbeidsongeval of kortdurende ziekte worden gelijkgesteld met tijdvakken van legale arbeid. Tijdvakken van onvrijwillige werkloosheid die naar behoren zijn geconstateerd door de bevoegde autoriteiten alsmede perioden van afwezigheid wegens langdurige ziekte worden niet gelijkgesteld met tijdvakken van legale arbeid, doch doen geen afbreuk aan de rechten die zijn verkregen uit hoofde van het voorafgaande tijdvak van arbeid.
 • 3. 
  Het gezinslid van een Turkse werknemer verkrijgt het verblijfsrecht wanneer:
 • a. 
  hij toestemming heeft gekregen om zich bij de Turkse werknemer te voegen of wanneer hij in Nederland is geboren en daar steeds heeft gewoond; en
 • b. 
  hij drie jaar rechtmatig verblijf heeft gehad en gedurende deze periode bij de Turkse werknemer heeft gewoond, tenzij het gescheiden wonen om objectieve redenen gerechtvaardigd is.
 • 4. 
  Het kind van een Turkse werknemer of diens gezinslid als bedoeld in artikel 45k, tweede lid, onderdelen a en b, verkrijgt tevens het verblijfsrecht wanneer:
 • a. 
  hij een beroepsopleiding in Nederland heeft voltooid; en
 • b. 
  ťťn van de ouders vůůr de voltooiing van de onder a bedoelde beroepsopleiding gedurende ten minste drie jaar in Nederland legale arbeid heeft verricht.
 • 5. 
  Het in dit artikel bedoelde verblijfsrecht ontstaat van rechtswege wanneer wordt voldaan aan de in het eerste, derde of vierde lid bedoelde voorwaarden en is niet afhankelijk van het bezit van een verblijfsvergunning.
 • 6. 
  Het verblijfsrecht van gezinsleden is zelfstandig van aard en is, eenmaal verkregen, niet meer afhankelijk van het voortbestaan van de voorwaarden waaronder het is verleend.

Artikel 45m

 • 1. 
  Het verblijfsrecht van een Turkse werknemer als bedoeld in artikel 45l, eerste lid, kan uitsluitend worden beŽindigd door een schriftelijk besluit van Onze Minister, indien:
 • a. 
  het persoonlijke gedrag van de vreemdeling een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de Nederlandse samenleving;
 • b. 
  de vreemdeling langdurig vrijwillig werkloos is of de arbeidsmarkt definitief heeft verlaten en objectief gezien geen enkele kans op re-integratie maakt;
 • c. 
  de vreemdeling langdurig en zonder gegronde reden buiten Nederland verblijft;
 • d. 
  de vreemdeling toelating heeft verkregen op grond van een frauduleuze handeling die tot zijn veroordeling heeft geleid.
 • 2. 
  Het verblijfsrecht van een gezinslid van een Turkse werknemer, bedoeld in artikel 45l, derde en vierde lid, kan uitsluitend worden beŽindigd door een schriftelijk besluit van Onze Minister indien ten minste ťťn van de gronden genoemd in het eerste lid, onderdelen a, c of d, van toepassing is.
 • 3. 
  Bij een besluit tot verblijfsbeŽindiging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, houdt Onze Minister in het bijzonder rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in Nederland, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie en sociale en culturele integratie in Nederland en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van herkomst, alsmede met het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.
 • 4. 
  Bij beŽindiging van het verblijfsrecht kan een verblijfsvergunning niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken, tenzij intrekking plaatsvindt op grond van het eerste lid, onderdeel d.

Artikel 45n

 • 1. 
  Met betrekking tot de uitoefening van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten door begunstigden van het Associatierecht EEG-Turkije worden geen nieuwe beperkingen ingevoerd dan de beperkingen die golden op 1 januari 1973.
 • 2. 
  Met betrekking tot de toegang tot de werkgelegenheid en het verblijfsrecht van Turkse werknemers wier verblijf en arbeid legaal zijn, worden geen nieuwe beperkingen ingevoerd dan de beperkingen die golden op 20 december 1976.
 • 3. 
  Met betrekking tot de toegang tot de werkgelegenheid en het verblijfsrecht van gezinsleden van Turkse werknemers wier verblijf en arbeid legaal zijn, worden geen nieuwe beperkingen ingevoerd dan de beperkingen die golden op 1 december 1980.
 • 4. 
  Met betrekking tot het verblijfsrecht is het bepaalde in de voorafgaande leden van toepassing op:
 • a. 
  de materiŽle en procedurele voorwaarden inzake de eerste toelating van Turkse staatsburgers die voornemens zijn gebruik te maken van de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverrichting of het vrij verkeer van werknemers, alsmede hun gezinsleden;
 • b. 
  de wettelijke bepalingen of beleidsregels betreffende het voortgezet verblijf en de verblijfsbeŽindiging van begunstigden op grond van het Associatierecht EEG-Turkije; en
 • c. 
  de na de genoemde peildata ingevoerde voor de vreemdeling gunstigere wettelijke bepalingen of beleidsregels.
 • 5. 
  Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van een beperking die ook voor Unieburgers geldt of ten aanzien van een beperking die rechtvaardiging vindt in een dwingende reden van algemeen belang, geschikt is om de verwezenlijking van een legitiem doel te waarborgen en niet verder gaat dan nodig is voor het bereiken van dat doel.

Artikel 45o

Elke discriminatie op grond van nationaliteit van begunstigden op grond van het Associatierecht EEG-Turkije is verboden binnen de werkingssfeer van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.

Artikel 45p

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels ter uitvoering van de bepalingen van deze afdeling worden gesteld.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

4


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.