Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34044 - Initiatiefvoorstel Wet terugzending criminele Antillianen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)
Document­datum 01-10-2014
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34044, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2014-2015

34 044 Voorstel van wet van de leden Fritsma en De

Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curacao en Sint Maarten

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 1 oktober 2014

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curacao en Sint Maarten.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Fritsma De Graaf

kst-34044-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 044, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.