Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33925 - Initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht
Document­datum 25-04-2014
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 33925, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013-2014

33 925 Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en

Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 25 april 2014

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Jadnanansing Rog

kst-33925-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 925, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.