Integratie van migranten: Commissie en OESO publiceren checklist ter ondersteuning van lokale, regionale en nationale overheden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 18 april 2018.

Vandaag publiceren de Europese Commissie i en de OESO i een verslag waarin de belangrijkste uitdagingen voor de integratie van migranten worden besproken en concrete aanbevelingen worden gegeven voor het beleid om die uitdagingen aan te gaan.

Het verslag bevat beste praktijken rond 12 thema's. Het gaat om voorbeelden die aan het beleid van grote Europese steden (onder meer Amsterdam, Athene, Berlijn, Parijs en Rome) zijn ontleend en waarmee lokale, regionale en nationale beleidsmakers en deskundigen best rekening houden bij de ontwikkeling en de uitvoering van lokale integratieprogramma's. Het verslag bevat ook aanbevelingen voor sectoren zoals gezondheidszorg, werkgelegenheid, huisvesting en onderwijs. Zo wordt onder meer aanbevolen de vaardigheden van migranten beter op de lokale economie af te stemmen en gemeenschappelijke ruimten te creëren waar gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten en banden smeden.

Dimitris Avramopoulos i, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zei hierover: "Na de piek in de toestroom van vluchtelingen naar Europa in 2015 en 2016 en onze succesvolle inspanningen om nieuwe irreguliere aankomsten te verminderen, is het moment aangebroken om onze collectieve aandacht toe te spitsen op de vraag hoe we diegenen die bescherming hebben gekregen doeltreffend in onze samenlevingen kunnen integreren. Het is in ieders belang dat al wie het recht heeft te blijven ondersteuning krijgt om te integreren. Daar zal zowel de sociale samenhang als het economische concurrentievermogen wel bij varen."

Volgens Corina Crețu i, commissaris voor Regionaal Beleid, "is migratie grotendeels een lokale en stedelijke realiteit. Dit verslag is een echte checklist voor de overheid. Het is bedoeld om de lokale overheden bij de integratie van migranten te helpen met steun van de fondsen voor het cohesiebeleid. Ik verwacht dat het cohesiebeleid in de toekomst een nog grotere rol op dit gebied zal spelen."

Volgens Mari Kiviniemi i, adjunct-secretaris-generaal van de OESO, "moeten migranten vanaf hun aankomst worden geïntegreerd en is het belangrijk de integratie ook daarna verder te stimuleren. De lokale overheden weten waar zich de beste kansen voor nieuwkomers voordoen en hoe nieuwkomers een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Het kan daarbij gaan om heel uiteenlopende dingen: van het opvullen van lacunes op de arbeidsmarkt tot het creëren van een meer gediversifieerde cultuur die iedereen ten goede komt. De nationale overheden moeten vanaf de eerste dag met de lokale overheden samenwerken om ervoor te zorgen dat de migranten met succes worden geïntegreerd."

In het verslag wordt de situatie van migranten in de OESO-landen geanalyseerd: Waar hebben ze zich gevestigd? Hoe doeltreffend is hun integratie geweest? Met welke problemen hebben ze te kampen gehad (bijvoorbeeld om op de lokale arbeidsmarkt werk te vinden)? Er worden ook oplossingen voorgesteld om de versnippering van nationale integratiemaatregelen tegen te gaan en de coördinatie op alle niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te bevorderen. Het verslag wijst op de noodzaak om het integratiebeleid beter te monitoren en concludeert dat dit het best kan worden bereikt door ngo's, zakenpartners en de migranten zelf via participatieve beoordelingen en onderzoeken sterker bij het beleid te betrekken. Ten slotte wordt beschreven hoe financiële middelen (bijvoorbeeld EU-fondsen) beter kunnen worden aangeboord om integratieprogramma's te ontwikkelen.

Achtergrond

In 2016 zijn meer dan vijf miljoen mensen permanent gemigreerd naar landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De integratie van migranten is nog steeds voornamelijk een nationale verantwoordelijkheid, maar zal de komende decennia een van de belangrijkste uitdagingen voor de Unie zijn. De Europese steden zullen een cruciale rol spelen bij succesvol integratiebeleid in de praktijk. Volgens een in april 2018 gepubliceerde Eurobarometer-enquête is 69 % van de Europeanen van mening dat integratiemaatregelen een noodzakelijke investering op de lange termijn zijn en een vergelijkbaar aantal personen ziet integratie als een tweerichtingsproces voor zowel de migranten als de gastsamenleving.

Dit verslag in opdracht van de Europese Commissie maakt deel uit van een grootschaliger initiatief om de sociale en professionele inclusie van migranten in de Europese samenlevingen te bevorderen. De OESO heeft in negen grote Europese steden (Amsterdam, Athene, Barcelona, Berlijn, Glasgow, Göteborg, Parijs, Rome en Wenen) en de kleine Duitse stad Altena onderzocht hoe doeltreffend de inclusie van migranten verloopt (wat doen de steden on de inclusie te bevorderen, wat heeft succes en wat had beter kunnen worden gedaan). De OESO heeft ook 61 andere steden en verenigingen van steden (bijvoorbeeld Eurocities) onderzocht en een database over de kenmerken van recente migratie in de OESO-landen op subnationaal niveau opgezet.

In de mededeling van de Europese Commissie uit 2015 over een Europese migratieagenda wordt benadrukt dat het migratiebeleid enkel zal slagen als het wordt ondersteund door een doeltreffend integratiebeleid. In het actieplan voor integratie uit 2016 heeft de EU maatregelen vastgesteld om de lidstaten te stimuleren en te steunen bij hun inspanningen om de integratie van onderdanen van derde landen te bevorderen. Het actieplan omvat specifieke financiering en instrumenten ter bevordering van de sociale en economische samenhang in de lidstaten. De Commissie heeft onlangs een toolkit gepresenteerd om de lidstaten te helpen de beschikbare EU-middelen aan te boren en strategieën en projecten ter bevordering van de integratie van migranten te ontwikkelen.

Meer informatie:

Working together for local integration of migrants and refugees - het verslag van de OESO

Factsheet over het verslag

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail