Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) woensdag 11 april 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 14 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 12 april 2018

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

19, 23

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

19, 23

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

1, 19, 23

 

DEF

i.v.m. agendapunt

9, 23

 

EU

i.v.m. agendapunt

7, 19, 20, 22

 

EZK

i.v.m. agendapunt

7, 23

 

I&W

i.v.m. agendapunt

23

 

KR

i.v.m. agendapunt

23

 

LNV

i.v.m. agendapunt

23

 

OCW

i.v.m. agendapunt

13, 23

 

SZW

i.v.m. agendapunt

15, 19, 23

 

VWS

i.v.m. agendapunt

23

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april

2018

Wet- en regelgeving

 • 1. 
  Agendapunt:    Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving

verkeersvoorschriften en de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Zaak:    Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart

2018

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan - 34918

Besluit:    Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 mei 2018.

Volgcommissie(s):    BuZa

 • 2. 
  Agendapunt:    Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek

van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

Zaak:    Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 22 april 2016

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen - 34456

Besluit:    Aangenomen op 10 april 2018.

Zaak:    Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 29 maart 2018

Tweede nota van wijziging - 34456-15

Besluit:    Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 13 november 2014

Besluit:

Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije - 34079 Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 3 april 2018

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 34079-10

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 19 september 2016

Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - 34541

Besluit:

Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 3 april 2018

Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel - 34541-6

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 5. 
  Agendapunt:

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681†i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Zaak:

Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari 2018

Besluit:

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681†i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 34861

Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel in elk geval nog niet volgende week te agenderen.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018

Nota naar aanleiding van het verslag - 34861-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018

Nota van wijziging - 34861-7

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018

Besluit:

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681†i - 34861-8

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 6. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01556

Besluit:

De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in

onderstaande volgorde te agenderen:

 • 1. 
  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681†i van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861);
 • 2. 
  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579);
 • 3. 
  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844).

Brieven van minister van Justitie en Veiligheid Dataretentie

 • 7. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2018

Besluit:

Besluit:

Algemene bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens t.b.v. het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit (dataretentie) - 34537-7 Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agenderen voor het algemeen overleg over big data en de bescherming van persoonsgegevens. Algemeen overleg plannen.

Volgcommissie(s):

EU, EZK

 • 8. 
  Agendapunt:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2018

Besluit:

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47 - 29754-440

Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

 • 9. 
  Agendapunt:

Brief doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart 2018

Besluit:

Doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden - 29754-441 Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 10. 
  Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's (Kamerstuk 29517-129)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 maart 2018

Besluit:

Reactie op de motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's - 29517-140 Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

 • 11. 
  Agendapunt:

Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 april 2018

Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden -31415-20

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 18 april 2018.

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april 2018

Besluit:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld - 29911-194

Betrokken bij het plenaire debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld op 4 april 2018.

 • 13. 
  Agendapunt:

Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 maart 2018 Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht - 33836-24

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 maart 2018 Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand - 31753-151

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder door de commissie gevraagde reactie op de berichtgeving over de Van der Hoeven Kliniek aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van een te plannen algemeen overleg over tbs. Tevens wordt de minister verzocht de Kamer te informeren over de toekomstige vormgeving van het tbs-systeem.

 • 15. 
  Agendapunt:

Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 maart 2018 Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen - 29614-71

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018. Nadere aangekondigde informatie afwachten.

SZW

 • 16. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht íGewapende tienerrovers rukken op'

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 april 2018 Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht íGewapende tienerrovers rukken op' - 28741-44

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 17. 
  Agendapunt:

Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28 maart 2018

Besluit:

Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond - 2018Z05529

Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 28 maart 2018.

 • 18. 
  Agendapunt:

Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 maart 2018

Besluit:

Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen - 30573-138 Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.

 • 19. 
  Agendapunt:

Integrale migratieagenda

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 maart 2018

Besluit:

Besluit:

Integrale migratieagenda - 19637-2375

Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda. Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

Volgcommissie(s):

BuZa, BuHa-OS, EU, BiZa, SZW

 • 20. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 maart 2018

Besluit:

Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel - 32317-509 Geagendeerd voor de algemeen overleggen over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (algemeen en JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 31 mei 2018.

Volgcommissie(s):

EU

 • 21. 
  Agendapunt:

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package - at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018

Zaak:

Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 5 april 2018

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package - at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018 - 2018Z06329

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 22. 
  Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018 -2018Z06197

Besluit:

Volgcommissie(s):

Conform voorstellen.

EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Overig (openbaar)

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor

Besluit:

FinanciŽn, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Inbrengdatum voor de verslagen over de slotwetten 2017 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de

Algemene Rekenkamerdonderdag vastgesteld op 24 mei 2018 te 12.00 uur.

Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Besluit:

Inbrengdatum voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswetten 2018 vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Besluit:

Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer.

Besluit:

Het lid Van Dam heeft zich aangemeld als rapporteur, onder de voorwaarde dat ook een Kamerlid uit de oppositie als rapporteur wil optreden. Via e-mail zal worden geÔnventariseerd welk Kamerlid zich als tweede rapporteur wil aanmelden.

Besluit:

Besluit:

Er wordt een briefing georganiseerd, verzorgd door de Algemene Rekenkamer. Via e-mail zal worden geÔnventariseerd welke Kamerleden en fractiemedewerkers willen deelnemen aan een workshop aan over de begrotings- en verantwoordingssystematiek op het terrein van Justitie en Veiligheid.

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 24. 
  Agendapunt:

Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 maart 2018 Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen" - 2018Z05214

Besluit:

De commissies zijn van mening dat het politiepensioen (ook in besluitvormende zin) veelvuldig aan de orde is geweest in de Kamer. Er is naar mening van de gevraagde commissies geen sprake van een duidelijk standpunt dat kan rekenen op een Kamermeerderheid. Deze resultaten en getrokken conclusie van het gedane onderzoek zullen per brief worden doorgeleid aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018

Burgerinitiatief politiepensioen - 2018Z06188

Besluit:

Zie bovenstaand besluit.

 • 25. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5 april 2018 Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy - 34926

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

 • 26. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat"

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 10 april 2018 Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor > vertrouwen in > blauw

Besluit:

op straat" - 34928

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

 • 27. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek reactie op de 'Proeve van wetgeving "Voorkomen en aanpakken ondermijning" van de Taskforce Brabant Zeeland

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 5 april 2018

Besluit:

Verzoek schriftelijke reactie op de 'Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning' van de Taskforce Brabant Zeeland - 2018Z06311

De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de proeve van wetgeving 'Voorkomen en Aanpakken ondermijning'.

 • 28. 
  Agendapunt:

Verzoek inzake bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 10 april 2018

Verzoek inzake bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op' -2018Z06606

Besluit:

De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht het rapport inclusief kabinetsreactie zoals genoemd in het bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op' aan de Kamer te doen toekomen.

 • 29. 
  Agendapunt:

Verzoek inzake bericht 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 10 april 2018

Verzoek inzake bericht 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende

Besluit:

zwaarwegend worden afgedaan?' - 2018Z06607

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht een thematisch ambtsbericht uit te brengen over de situatie van LHBTI-ers op Cuba naar aanleiding van het artikel 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?' (A&MR 2018, nr. 2).

 • 30. 
  Agendapunt:

Verzoek reactie op Cuban LGBT blackbook

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 11 april 2018

Verzoek reactie op Cuban LGBT blackbook - 2018Z06714

Besluit:

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het Cuban LGBT blackbook.

 • 31. 
  Agendapunt:

Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD)

 • 11 april 2018

Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering -2018Z06740

Besluit:

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan de technische briefing door de Raad voor de rechtspraak op 19 april 2018 een reactie te doen toekomen op de brief van de Raad voor de rechtspraak aan de minister d.d. 10 april 2018 over digitalisering.

 • 32. 
  Agendapunt:

Rappel brief inzake huwelijkse gevangenschap ten behoeve van algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 11 april 2018

Rappel brief van minister van Justitie en Veiligheid inzake huwelijkse gevangenschap aan de Kamer te doen toekomen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018 - 2018Z06754

Besluit:

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 20 maart 2018 gevraagde reactie op het onderzoek van de Universiteit Maastricht over juridische maatregelen om een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap en welke actie de minister wil ondernemen op dit terrein aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

 • 33. 
  Agendapunt:

Rappel verzoek reactie inzake adoptie

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 11 april 2018

Verzoek om reactie inzake adoptie - 2018Z06755

Besluit:

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder gevraagde reactie op de uitzending van Zembla inzake de berichtgeving 'Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie' d.d. 28 maart 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

 • 34. 
  Agendapunt:

Verzoek openbaarmaking notitie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 11 april 2018

Notitie ten behoeve van de te voeren gesprekken inzake Evaluatie Politiewet 2012 - 2018Z06756

Besluit:

De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een notitie opstellen zodat de commissie kan besluiten over openbaarmaking daarvan.

 • 35. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 36. 
  Agendapunt:

Overig (besloten)

Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018

Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer - 2018Z06200

Besluit:

De commissie stemt in met de voorgestelde opzet.

 • 37. 
  Agendapunt:

Voorstel opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 april 2018

Opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming -2018Z06315

Besluit:

De commissie stemt in met de voorgestelde opzet.

Griffier:

A.E.A.J. Hessing-Puts

Activiteitnummer:

2017A03966

10

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.