Schriftelijke vragen van de leden Geurts en van den Berg aangaande late betalingen

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op donderdag 12 april 2018.

Schriftelijke vragen van de leden Geurts en van den Berg (beiden CDA)aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Economische Zaken ten aanzien van late betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarkten

 • 1. 
  Bent u bekend met het bericht ‘Leveranciers draaien op voor groei supermarkten’? (*)
 • 2. 
  Kunt u beamen dat Nederlandse supermarkten steeds later uitbetalen zoals uit het onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt? Zo ja, vindt u ook dat dit onwenselijk is en gaat u daar wat aan doen? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Kunt u toelichten of het de retail is toegestaan om pas na 60 of zelfs 75 dagen uit te betalen? Wat kan hiertegen gedaan worden?
 • 4. 
  Hoe kijkt u aan tegen het bericht dat de Europese Commissie met het voorstel komt om een langere betaaltermijn dan 30 dagen te verbieden bij versproducten in de voedselbranche? (**)
 • 5. 
  Klopt het dat supermarkten regelingen aanbieden waarbij hun bank de betaling voorschiet? Zo ja, wordt dit aangepakt met het medio 2016 aan het CDA toegezegde verpandingsverbod?
 • 6. 
  Kunt u aangeven wanneer het wetswijzigingsvoorstel voor het invoeren van een verpandingsverbod aan de Kamer wordt gestuurd?
 • 7. 
  Wat zijn volgens u de achterliggende reden van het steeds later betalen door Nederlandse supermarkten?
 • 8. 
  Is dit het gevolg van de toenemende verticale marktmacht van supermarkten?
 • 9. 
  Is er volgens u sprake van een algemene toename van marktmacht zoals gesteld door Jan de Loecker en Jan Eeckhout in hun artikel ‘The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications’? (***)
 • 10. 
  Kunt u een reactie geven op dit artikel en specifiek op de geschetste gevolgen van de toename van marktmacht?
 • 11. 
  Is er vergelijkbaar onderzoek beschikbaar naar de toename van inkoopmacht en de gevolgen daarvan in Nederland?
 • 12. 
  Vormt de toename van marktmacht een bedreiging voor een gezonde mededinging? Zo ja, bent u bereid de toename van marktmacht verder in beeld te brengen?
 • 13. 
  Bent u bereid onderzoek te doen naar de marktmacht in de retail waarbij onder andere wordt gekeken naar de omzetontwikkeling in de afgelopen tien jaar van A-merken, B-merken en huismerken van supermarkten?

(*) Het Financieele Dagblad, 10 april 2018.(**) Beschikbaar op: http://www.boerderij.nl/PageFiles/214350/002_792_Download-de-pdf-oneerlijke-handelspraktijken.pdf, artikel 3 van het commissievoorstel.

(***) Augustus 2017, beschikbaar op: http://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/RMP.pdf