Brief regering; Reactie op de motie Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's - Veiligheidsregio's - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2018

Tijdens het algemeen overleg nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg van 21 december jl. (Kamerstuk 29 517, nr. 137) heb ik Uw Kamer toegezegd te reageren op de motie van het lid Van Raak (SP)1 inhoudende het verzoek in kaart te brengen hoe hoog de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio’s zijn en maatregelen te nemen op het moment dat de Wet normering topinkomens (WNT) - norm wordt overschreden. Hierbij doe ik deze toezegging gestand.

In de motie wordt gevraagd naar bestuurders van veiligheidsregio’s. De categorie functionarissen bij de veiligheidsregio’s die onder de reikwijdte van de WNT valt is echter ruimer dan alleen de bestuurders. Daarom heeft de informatie betrekking op de bezoldiging van alle WNT-topfunctionarissen van de veiligheidsregio’s, waaronder de bestuurders.

Aan alle 25 veiligheidsregio’s is een informatieverzoek gericht. De periode waarop de informatie betrekking heeft zijn de jaren 2015 en 2016, in casu de twee meest recente jaren waarover verantwoording in de jaarrekening is vastgelegd.

Uit de van de veiligheidsregio’s ontvangen informatie blijkt dat geen van de bestuurders een bezoldiging van de veiligheidsregio heeft ontvangen.

Met uitzondering van één veiligheidsregio bedroeg de bezoldiging van de overige topfunctionarissen een lager bedrag dan het bedrag dat in de WNT als maximum is vastgesteld, in casu voor 2015: € 177.000,- en voor 2016: € 178.000,-.

De uitzondering betreft de bezoldiging van een topfunctionaris in 2015. De overschrijding van het maximum bedroeg € 15.411,-.

Deze is het gevolg van een afspraak die de veiligheidsregio met betrokken functionaris heeft gemaakt over een compensatie voor het verliezen van het recht op een overgangsregeling in verband met het afschaffen van functioneel leeftijdsontslag.

De mij verstrekte informatie geeft mij geen aanleiding tot het nemen van maatregelen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhausxml1, 0

Noot 1

Kamerstuk 29 517, nr. 129.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.