Voorstel van wet - Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

34 918 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens te wijzigen in verband met het verstrekken van gegevens over personen met immuniteit op grond van het volkenrecht, die verkeersovertredingen hebben begaan;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Na artikel 5b van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5c

Indien geen administratieve sanctie kan worden opgelegd, omdat degene die ten tijde van de geconstateerde gedraging met of door middel van een motorrijtuig met een kenteken als bedoeld in artikel 4 van het Kentekenreglement was ingeschreven in het kentekenregister immuniteit geniet op grond van het volkenrecht, verstrekt de officier van justitie de gegevens, genoemd in artikel 4, eerste lid, tweede volzin aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het versturen van een notificatie aan deze kentekenhouder.

ARTIKEL II

De Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 8a wordt ę39e, derde lidĽ vervangen door: 39e, vierde lid.

B

Onder vernummering van het derde tot en met het zesde lid tot het vierde tot en met het zevende lid, wordt in artikel 39e een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. 
   Het College van procureurs-generaal kan strafvorderlijke gegevens verstrekken aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het versturen van notificaties als bedoeld in artikel 5c van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

ARTIKEL III

 • 1. 
  Indien het bij koninklijke boodschap van 14 juni 2010 ingediende voorstel van wet Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399), tot wet is of wordt verheven, en artikel 14:17, onderdelen A en B, van die wet in werking treden of zijn getreden voor of op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt artikel II van deze wet als volgt gewijzigd:
 • a. 
  Onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 8a wordt ę39e, derde, zesde en zevende lidĽ vervangen door: 39e, vierde lid, zevende en achtste lid.

 • b. 
  In onderdeel B wordt de zinsnede ęvan het derde tot en met het zesde lid tot het vierde tot en met het zevende lid,Ľ vervangen door: van het derde tot en met het achtste lid tot het vierde tot en met het negende lid,.
 • 2. 
  Indien het bij koninklijke boodschap van 14 juni 2010 ingediende voorstel van wet Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399), tot wet is of wordt verheven, en artikel 14:17, onderdelen A en B, van die wet later in werking treedt dan artikel II van deze wet, wordt artikel 14:17 van die wet als volgt gewijzigd:
 • a. 
  Onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 8a wordt ę39e, vierde lid,Ľ vervangen door: artikel 39e, vierde lid, zevende en achtste lid.

 • b. 
  In onderdeel B wordt de zinsnede ęvan het zesde lid tot het achtste lid,: vervangen door: van het zevende tot het negende lid.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister van Buitenlandse Zaken,


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.