1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 832 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.11.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.
Verslag com(2023)709
 
30.10.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verslag com(2023)680
 
26.10.2023  Circulariteit van het beheer van afgewerkte minerale en synthetische smeerolie en industriële oliën in de EU.
Verslag com(2023)670
 
19.10.2023  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 1007/2009, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1775, betreffende de handel in zeehondenproducten.
Verslag com(2023)633
 
17.10.2023  Wijziging van Richtlijn 2007/2/EG wat betreft bepaalde rapportagevoorschriften voor infrastructuren voor ruimtelijke informatie.
Besluit com(2023)584
 
16.10.2023  Voorkoming van het verlies van kunststofpellets om verontreiniging door microplastics te verminderen.
Verordening com(2023)645
 
16.10.2023  Standpunt EU tijdens de vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (het “Verdrag ...
Besluit com(2023)586
 
14.08.2023  Standpunt dat namens de EU op de veertiende vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten moet ...
Besluit com(2023)486
 
17.07.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Verslag com(2023)448
 
14.07.2023  Wijziging van Verordening 2017/852 inzake kwik wat betreft tandheelkundig amalgaam en andere kwikhoudende producten waarvoor productie-, invoer- en uitvoerbeperkingen ...
Verordening com(2023)395
 
13.07.2023  Circulariteitseisen voor voertuigontwerp en betreffende het beheer van autowrakken.
Verordening com(2023)451
 
05.07.2023  Bodemmonitoring en -veerkracht (richtlijn bodemmonitoring).
Richtlijn com(2023)416
 
05.07.2023  Wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.
Richtlijn com(2023)420
 
22.06.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling.
Verslag com(2023)326
 
09.06.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EG) nr. 166/2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van ...
Verslag com(2023)301
 
08.06.2023  Waarin de lidstaten worden geïdentificeerd die het risico lopen de recyclingstreefcijfers voor 2025 voor stedelijk afval en verpakkingsafval en het ...
Verslag com(2023)304
 
17.05.2023  Bevindingen van het Comité van toezicht op de naleving van het Verdrag van Aarhus in zaak ACCC/C/2015/128 met betrekking tot staatssteun: analyse van de implicaties van ...
Mededeling com(2023)307
 
15.05.2023  Herzien monitoringkader voor de circulaire economie.
Mededeling com(2023)306
 
22.03.2023  Staving en het communiceren van uitdrukkelijke milieuclaims (richtlijn groene claims).
Richtlijn com(2023)166
 
20.03.2023  Uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2002/49/EG.
Verslag com(2023)139
 
17.03.2023  Productie, verwerking en grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke en andere afvalstoffen in de lidstaten van de EU en het Verenigd Koninkrijk, 2016-2019.
Verslag com(2023)142
 
07.02.2023  Wijziging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Richtlijn com(2023)63
 
24.01.2023  Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers Een "New Deal" voor bestuivers.
Mededeling com(2023)35
 
19.12.2022  Wijziging van Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
Verordening com(2022)748
 
08.12.2022  Derde “Vooruitzichten voor schone lucht”.
Verslag com(2022)673
 
08.12.2022  Eerste monitoring van en vooruitzichten voor een samenleving zonder verontreiniging Trajecten naar schonere lucht, schoner water en een schonere bodem in Europa.
Verslag com(2022)674
 
30.11.2022  Verpakkingen en verpakkingsafval.
Verordening com(2022)677
 
30.11.2022  EU-beleidskader inzake biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen.
Mededeling com(2022)682
 
09.11.2022  Herziening van het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten.
Mededeling com(2022)581
 
26.10.2022  Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (herschikking).
Richtlijn com(2022)542
 
26.10.2022  Amendment of Directive 2000/60/EC on water policy, Directive 2006/118/EC on pollution of groundwater and Directive 2008/105/EC on quality standards in water policy.
Richtlijn com(2022)540
 
26.10.2022  Behandeling van stedelijk afvalwater (herschikking).
Richtlijn com(2022)541
 
16.09.2022  Toepassing van Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verslag com(2022)463
 
13.09.2022  Samenvatting van het samenvattende verslag betreffende de werking van Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Verslag com(2022)412
 
08.09.2022  Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 Het tij keren door naleving van de milieuwetgeving.
Mededeling com(2022)438
 
26.07.2022  Monitoringkader van het 8e milieuactieprogramma: het meten van de vordering bij het verwezenlijken van de prioritaire doelstellingen van het programma voor 2030 en 2050.
Mededeling com(2022)357
 
12.07.2022  Machtiging tot het openen van onderhandelingen namens de EU over een internationale overeenkomst inzake kunststofverontreiniging.
Aanbeveling com(2022)342
 
22.06.2022  Nature restoration.
Verordening com(2022)304
 
05.04.2022  Amendment of Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste.
Richtlijn com(2022)156
 
05.04.2022  Reporting of environmental data from industrial installations and establishing an Industrial Emissions Portal.
Verordening com(2022)157
 
30.03.2022  Totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten.
Verordening com(2022)142
 
17.02.2022  A New EU Forest Strategy for 2030 - Sustainable Forest Management in Europe.
ini(2022)2016
 
20.01.2022  Implementation and delivery of the Sustainable Development Goals (SDGs).
ini(2022)2002
 
17.11.2021  Overbrenging van afvalstoffen.
Verordening com(2021)709
 
03.09.2021  Standpunt EU in het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied (“Verdrag van Helsinki”) inzake wijziging van bijlage III, deel II, bij dat ...
Besluit com(2021)534
 
27.05.2021  Vooruitgang in de uitvoering van het EU-initiatief inzake bestuivers.
Verslag com(2021)261
 
12.05.2021  Route naar een gezonde planeet voor iedereen EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul.
Mededeling com(2021)400
 
24.03.2021  Machtigen Commissie om namens de EU te onderhandelen over wijziging van het Verdrag inzake behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa.
Aanbeveling com(2021)136
 
17.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een Verordening tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE).
com(2021)128
 
09.03.2021  Toepassing van Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verslag com(2021)109