1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 549 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.05.2023  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority, and repealing ...
Verordening com(2023)258
 
16.05.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2021/2278 houdende schorsing van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde rechten van het ...
Verordening com(2023)255
 
15.05.2023  Standpunt EU in de Associatieraad EU-Midden-Amerika ten aanzien van de wijzigingen in aanhangsel 2 en aanhangsel 2A van bijlage II bij de associatieovereenkomst met ...
Besluit com(2023)254
 
17.02.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder artikel 284 van het douanewetboek van de Unie.
Verslag com(2023)79
 
10.02.2023  Voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet.
Verslag com(2023)68
 
06.01.2023  Beoordeling van inbreuken op de douanewetgeving en douanesancties in de lidstaten Douanewetboek van de Unie.
Verslag com(2023)5
 
14.12.2022  Eindevaluatie van het Fiscalis 2020-programma.
Verslag com(2022)717
 
08.12.2022  Wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.
Richtlijn com(2022)707
 
08.12.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft de voor het digitale tijdperk noodzakelijke regelingen voor administratieve samenwerking op het gebied van de btw.
Verordening com(2022)703
 
08.12.2022  Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft de informatievereisten voor bepaalde btw-regelingen.
com(2022)704
 
08.12.2022  Wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de btw-regels voor het digitale tijdperk.
Richtlijn com(2022)701
 
18.11.2022  Eindevaluatie van het Douane 2020-programma.
Verslag com(2022)635
 
10.11.2022  Verslag overeenkomstig Verordening 2019/880 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen.
Verslag com(2022)580
 
26.08.2022  Toepassing van Verordening 116/2009 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.
Verslag com(2022)424
 
15.07.2022  Standpunt EU in het Gemengd Comité EU-CTC inzake vereenvoudiging van formaliteiten in het goederenverkeer en de uitnodiging aan Oekraïne om toe te treden tot de ...
Besluit com(2022)345
 
27.06.2022  Standpunt EU tav de onderlinge erkenning van het programma van geautoriseerde marktdeelnemers met Moldavië.
Besluit com(2022)311
 
16.05.2022  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Handelscomité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels m.b.t. het overleg van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK.
Besluit com(2022)215
 
11.05.2022  Tegemoetkoming ter vermindering van de ongelijkheid tussen vreemd en eigen vermogen en tot beperking van de aftrekbaarheid van rente voor de vennootschapsbelasting.
Richtlijn com(2022)216
 
22.12.2021  Regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden.
Richtlijn com(2021)565
 
16.12.2021  Protection of the European Union’s financial interests - combating fraud - annual report 2020.
ini(2021)2234
 
15.07.2021  Herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking).
Richtlijn com(2021)563
 
08.07.2021  A European Withholding Tax framework.
ini(2021)2097
 
10.06.2021  The impact of national tax reforms on the EU economy.
ini(2021)2074
 
28.05.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur.
com(2021)256
 
18.05.2021  Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw.
Mededeling com(2021)251
 
11.05.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen.
com(2021)241
 
29.04.2021  Tackling non-tariff and non-tax barriers in the Single Market.
ini(2021)2043
 
02.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane.
com(2021)99
 
18.01.2021  Derde voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie en het actieplan voor douanerisicobeheer.
Verslag com(2021)9
 
18.12.2020  Werking van de regeling betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.
Verslag com(2020)813
 
18.12.2020  Wijziging Richtlijn 2006/112 toekenning uitvoeringsbevoegdheden aan de EC om de betekenis van de termen die in sommige bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te ...
Richtlijn com(2020)749
 
17.12.2020  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2020)811
 
17.12.2020  Implementation of the 6th VAT Directive: what is the missing part to reduce the EU VAT gap?.
ini(2020)2263
 
17.12.2020  Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group).
ini(2020)2258
 
17.12.2020  Creating an economically, socially and environmentally sustainable European tax system in the post-COVID economy.
ini(2020)2259
 
14.12.2020  Voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, overeenkomstig artikel 278 bis van dat wetboek.
Verslag com(2020)806
 
28.09.2020  Actieplan om de douane-unie op een hoger plan te brengen.
Mededeling com(2020)581
 
19.08.2020  Implementatie 2016/1164 ter bestrijding van belastingontwijking, zoals gewijzigd bij richtlijn wat betreft hybridemismatches met derde landen.
Verslag com(2020)383
 
30.07.2020  Verslag m.b.t. verordening 2019/880 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen.
Verslag com(2020)342
 
15.07.2020  Actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing ter ondersteuning van de herstelstrategie.
Mededeling com(2020)312
 
15.07.2020  Goed fiscaal bestuur in de EU en daarbuiten.
Mededeling com(2020)313
 
22.06.2020  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2020)243
 
06.05.2020  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2020)168
 
16.04.2020  Implementation of EU requirements for exchange of tax information: progress, lessons learnt and obstacles to overcome.
ini(2020)2046
 
10.02.2020  Beoordeling van de factureringsregels van de btw-richtlijn.
Verslag com(2020)47
 
13.12.2019  Voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet.
Verslag com(2019)629
 
04.11.2019  Machtiging van de Europese Commissie voor onderhandelingen met Belarus over een overeenkomst betreffende douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand ...
Aanbeveling com(2019)576
 
26.09.2019  Tenuitvoerlegging van Verordening 116/2009 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen 1 januari 2014 - 31 december 2017.
Verslag com(2019)429
 
25.09.2019  Standpunt in de Associatieraad EU-Libanon inzake vervanging van de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking.
Besluit com(2019)430
 
17.06.2019  Bezwaar van de Commissie tegen een verzoek van een lidstaat om te mogen (blijven) afwijken van een artikel van de btw-richtlijn.
Mededeling com(2019)277