1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 213 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
02.09.2014  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2014)544
 
08.05.2014  Standpunt EU mbt wijzigingen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2014)267
 
06.12.2013  Toetreding van de EU tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites).
Besluit com(2013)867
 
25.10.2013  Standpunt EU inzake aanpassingen aangaande de speciaal beschermde gebieden en de biologische diversiteit in de Middellandse Zee en een regionaal actieplan inzake ...
Besluit com(2013)743
 
28.08.2013  Machtiging van de Commissie om te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag.
Aanbeveling com(2013)605
 
12.03.2013  Voorstel EU om nieuwe chemische stoffen op te nemen in bijlage A van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Besluit com(2013)131
 
12.03.2013  Standpunt EU met betrekking tot het voorstel voor een wijziging van de bijlagen A en B bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Besluit com(2013)134
 
22.02.2013  EU-standpunt wijziging lijst afvalstoffen bij het Verdrag van Bazel over beheersing van grensoverschrijdende overbrenging en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.
Besluit com(2013)93
 
13.12.2012  Standpunt EU ten aanzien van voorstellen tot wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam.
Besluit com(2012)753
 
19.09.2012  EU-standpunt op de 32e vergadering van het Permanent Comité van het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa.
Besluit com(2012)520
 
20.03.2012  ADVIES VAN DE COMMISSIEovereenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de EUover het [de] amendement[en] van het Europees ...
Advies com(2012)135
 
13.02.2012  Indiening door de EU van een wijziging van bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten ...
Besluit com(2012)44
 
29.09.2011  Standpunt EU bij onderhandelingen over wijziging van de bijlagen I en II bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2011)591
 
25.08.2011  Standpunt EU op komende vergaderingen Internationale Walvisvaartcommmissie over voorstellen voor wijzigingen van het Internationale Verdrag tot regeling van de ...
Besluit com(2011)495
 
07.07.2011  EU-standpunt over de interpretatie van artikel 17, lid 5, van het Verdrag van Bazel inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen en de verwijdering ervan.
Besluit com(2011)411
 
01.06.2011  EU-standpunt over wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2011)316
 
21.03.2011  Ondertekening van het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.
Besluit com(2011)130
 
11.03.2011  Wijziging van het besluit inzake onderhandelingen over de wijziging van het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende ...
Aanbeveling sec(2011)304
 
16.02.2011  Standpunt EU tijdens de vijfde bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen ...
Besluit com(2011)67
 
11.02.2011  Ondertekening van het protocol van Nagoya inzake genetische hulpbronnen bij het verdrag inzake biodiversiteit.
Besluit com(2011)49
 
10.02.2011  Wijziging van Richtlijn 98/8/EG teneinde creosoot als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.
Richtlijn com(2011)50
 
30.09.2010  Deelname van de EU aan de onderhandelingen over een wettelijk bindend instrument voor kwik in aansluiting op Besluit 25/5 van de beheersraad van het Milieuprogramma van ...
Aanbeveling sec(2010)1145
 
15.06.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
Mededeling com(2010)324
 
15.04.2010  Voorstel, namens de EU, tot wijziging van de bijlagen A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Aanbeveling com(2010)151
 
08.10.2009  Standpunt dat namens de EG moet worden ingenomen met betrekking tot het voorstel tot aanneming van regionale actieplannen in het kader van de uitvoering van artikel 15 ...
Besluit com(2009)537
 
25.05.2009  Goedkeuring van de wijzigingen van bijlage II en bijlage III bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische ...
Besluit com(2009)236
 
28.01.2009  Standpunt dat namens de EG tijdens de vierde bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen van 4 - 8 mei 2009 moet worden ingenomen ten aanzien van de voorstellen tot ...
Besluit com(2009)27
 
06.11.2008  Standpunt EG over voorstellen tot wijziging van het Internationale Verdrag tot Regeling van de Walvisvangst en het reglement daarvan.
Besluit com(2008)711
 
09.10.2008  Ondertekening van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoost-Atlantische ...
Besluit com(2008)625
 
16.07.2008  Wijziging van bijlage IV en bijlage V bij Verordening 850/2004 wat betreft de behandeling van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten ...
Verordening com(2008)462
 
01.07.2008  Voorstellen, namens de EG en samen met de lidstaten, voor wijzigingen van bijlage I van het protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), ...
Aanbeveling com(2008)413
 
10.04.2008  Standpunt dat namens de EG moet worden ingenomen ten aanzien van een Voorstel tot wijziging van bijlage III van het Verdrag van Rotterdam.
Besluit com(2008)176
 
31.03.2008  Deelname van de EG aan onderhandelingen over wijzigingen van het protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bij het VN-ECE-verdrag ...
Aanbeveling sec(2008)381
 
19.12.2007  Tijdens de vergaderingen van de Internationale walvisvaartcommissie namens de EG in te nemen standpunt.
Besluit com(2007)821
 
17.10.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en ...
Verordening com(2007)613
 
09.10.2007  Voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Oostenrijk van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn MON810) uit hoofde van richtlijn 2001/18/EG (Alleen de ...
Beschikking com(2007)586
 
14.08.2007  Goedkeuring van de eerste en de tweede wijziging van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van de ECE/VN.
Besluit com(2007)470
 
26.07.2007  Aanpassing van Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in verband met ...
Verordening com(2007)449
 
11.07.2007  Namens de EG en samen met de lidstaten gedane voorstellen tot wijziging van bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Aanbeveling sec(2007)972
 
13.06.2007  In de handel brengen, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG, van een aardappelproduct (Solanum tuberosum L. lijn EH92-527-1), genetisch gemodificeerd met het oog op een ...
Beschikking com(2007)336
 
22.12.2006  Wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor gemeenschappelijke maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende ...
Richtlijn com(2006)921
 
04.12.2006  In de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.2.38), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG.
Beschikking com(2006)758
 
15.09.2006  Deelname van de EG aan onderhandelingen over internationale regels en procedures op het gebied van aansprakelijkheid en schadeloosstelling voor schade die voortvloeit ...
Aanbeveling sec(2006)1135
 
13.09.2006  Voorstel tot wijziging van bijlage I van het VN/ECE-Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Besluit com(2006)493
 
11.07.2006  In de handel brengen van koolzaadproducten (Brassica napus L., lijnen Ms8, Rf3 en Ms8xRf3), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide ...
Beschikking com(2006)78
 
31.05.2006  Wijziging van bijlage IV bij Verordening 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verordening com(2006)242
 
31.05.2006  Wijziging van bijlage V bij Verordening 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verordening com(2006)252
 
10.11.2005  In de handel brengen, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG, van een maïsproduct (Zea mays L., hybride MON 863 x MON 810) dat genetisch is gemodificeerd met het oog op ...
Beschikking com(2005)564
 
24.10.2005  Kaderrichtlijn mariene strategie.
Richtlijn com(2005)505
 
01.07.2005  Wijziging van bijlage II bij richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken.
Beschikking com(2005)291