1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 152 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651
 
02.09.2014  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2014)544
 
08.05.2014  Standpunt EU mbt wijzigingen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2014)267
 
06.12.2013  Toetreding van de EU tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites).
Besluit com(2013)867
 
25.10.2013  Standpunt EU inzake aanpassingen aangaande de speciaal beschermde gebieden en de biologische diversiteit in de Middellandse Zee en een regionaal actieplan inzake ...
Besluit com(2013)743
 
28.08.2013  Machtiging van de Commissie om te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag.
Aanbeveling com(2013)605
 
12.03.2013  Voorstel EU om nieuwe chemische stoffen op te nemen in bijlage A van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Besluit com(2013)131
 
12.03.2013  Standpunt EU met betrekking tot het voorstel voor een wijziging van de bijlagen A en B bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Besluit com(2013)134
 
22.02.2013  EU-standpunt wijziging lijst afvalstoffen bij het Verdrag van Bazel over beheersing van grensoverschrijdende overbrenging en verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.
Besluit com(2013)93
 
13.12.2012  Standpunt EU ten aanzien van voorstellen tot wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam.
Besluit com(2012)753
 
20.03.2012  ADVIES VAN DE COMMISSIEovereenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de EUover het [de] amendement[en] van het Europees ...
Advies com(2012)135
 
01.06.2011  EU-standpunt over wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2011)316
 
21.03.2011  Ondertekening van het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.
Besluit com(2011)130
 
11.03.2011  Wijziging van het besluit inzake onderhandelingen over de wijziging van het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende ...
Aanbeveling sec(2011)304
 
10.02.2011  Wijziging van Richtlijn 98/8/EG teneinde creosoot als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.
Richtlijn com(2011)50
 
30.09.2010  Deelname van de EU aan de onderhandelingen over een wettelijk bindend instrument voor kwik in aansluiting op Besluit 25/5 van de beheersraad van het Milieuprogramma van ...
Aanbeveling sec(2010)1145
 
15.06.2010  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
Mededeling com(2010)324
 
15.04.2010  Voorstel, namens de EU, tot wijziging van de bijlagen A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Aanbeveling com(2010)151
 
08.10.2009  Standpunt dat namens de EG moet worden ingenomen met betrekking tot het voorstel tot aanneming van regionale actieplannen in het kader van de uitvoering van artikel 15 ...
Besluit com(2009)537
 
25.05.2009  Goedkeuring van de wijzigingen van bijlage II en bijlage III bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische ...
Besluit com(2009)236
 
28.01.2009  Standpunt dat namens de EG tijdens de vierde bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen van 4 - 8 mei 2009 moet worden ingenomen ten aanzien van de voorstellen tot ...
Besluit com(2009)27
 
06.11.2008  Standpunt EG over voorstellen tot wijziging van het Internationale Verdrag tot Regeling van de Walvisvangst en het reglement daarvan.
Besluit com(2008)711
 
09.10.2008  Ondertekening van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bescherming van de kusten en het aquatische milieu van het Noordoost-Atlantische ...
Besluit com(2008)625
 
16.07.2008  Wijziging van bijlage IV en bijlage V bij Verordening 850/2004 wat betreft de behandeling van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten ...
Verordening com(2008)462
 
01.07.2008  Voorstellen, namens de EG en samen met de lidstaten, voor wijzigingen van bijlage I van het protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), ...
Aanbeveling com(2008)413
 
31.03.2008  Deelname van de EG aan onderhandelingen over wijzigingen van het protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bij het VN-ECE-verdrag ...
Aanbeveling sec(2008)381
 
19.12.2007  Tijdens de vergaderingen van de Internationale walvisvaartcommissie namens de EG in te nemen standpunt.
Besluit com(2007)821
 
17.10.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. … betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en ...
Verordening com(2007)613
 
09.10.2007  Voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Oostenrijk van genetisch gemodificeerde maïs (Zea mays L., lijn MON810) uit hoofde van richtlijn 2001/18/EG (Alleen de ...
Beschikking com(2007)586
 
14.08.2007  Goedkeuring van de eerste en de tweede wijziging van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband van de ECE/VN.
Besluit com(2007)470
 
26.07.2007  Aanpassing van Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in verband met ...
Verordening com(2007)449
 
11.07.2007  Namens de EG en samen met de lidstaten gedane voorstellen tot wijziging van bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Aanbeveling sec(2007)972
 
13.06.2007  In de handel brengen, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG, van een aardappelproduct (Solanum tuberosum L. lijn EH92-527-1), genetisch gemodificeerd met het oog op een ...
Beschikking com(2007)336
 
22.12.2006  Wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor gemeenschappelijke maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende ...
Richtlijn com(2006)921
 
04.12.2006  In de handel brengen van een anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn 123.2.38), genetisch gemodificeerd met het oog op bloemkleur, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG.
Beschikking com(2006)758
 
15.09.2006  Deelname van de EG aan onderhandelingen over internationale regels en procedures op het gebied van aansprakelijkheid en schadeloosstelling voor schade die voortvloeit ...
Aanbeveling sec(2006)1135
 
13.09.2006  Voorstel tot wijziging van bijlage I van het VN/ECE-Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Besluit com(2006)493
 
11.07.2006  In de handel brengen van koolzaadproducten (Brassica napus L., lijnen Ms8, Rf3 en Ms8xRf3), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide ...
Beschikking com(2006)78
 
31.05.2006  Wijziging van bijlage V bij Verordening 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
Verordening com(2006)252
 
10.11.2005  In de handel brengen, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG, van een maïsproduct (Zea mays L., hybride MON 863 x MON 810) dat genetisch is gemodificeerd met het oog op ...
Beschikking com(2005)564
 
24.10.2005  Kaderrichtlijn mariene strategie.
Richtlijn com(2005)505
 
01.07.2005  Wijziging van bijlage II bij richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken.
Beschikking com(2005)291
 
29.06.2005  In de handel brengen, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG, van een maïsproduct (Zea mays L., lijn 1507), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen ...
Beschikking com(2005)284
 
26.04.2005  In de handel brengen, overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG, van een maïsproduct (Zea mays L., lijn MON 863), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen de ...
Beschikking com(2005)163
 
12.11.2004  Recommendation from the Commission to the Council for the European Community to negotiate on an amendment to Article 2(10) and adjustments to the Montreal Protocol on ...
Aanbeveling sec(2004)1376
 
08.10.2004  Ondertekening van de Overeenkomst met Zwitserland betreffende diens deelname aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk.
Besluit com(2004)658
 
08.09.2004  In de handel brengen van een koolzaadproduct (Brassica napus L., lijn GT73), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glyfosaat, ...
Beschikking com(2004)572
 
04.08.2004  Voorstellen, namens de EG en de lidstaten, voor wijzigingen op de bijlagen I - III van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij ...
Besluit com(2004)537
 
29.07.2004  Standpunt dat door de EG moet worden ingenomen ten aanzien van bepaalde voorstellen die worden voorgelegd aan de van 2 tot 14 oktober 2004 te Bangkok, Thailand, te ...
Besluit com(2004)529