1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 115 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.09.2008  Bescherming van dieren bij het doden.
Verordening com(2008)553
 
02.07.2008  Toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Richtlijn com(2008)414
 
10.06.2008  Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (Verordening dierlijke bijproducten).
Verordening com(2008)345
 
03.03.2008  In de handel brengen en het gebruik van diervoeders.
Verordening com(2008)124
 
29.02.2008  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en ...
Richtlijn com(2008)120
 
06.02.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft.
Verordening com(2008)53
 
30.01.2008  Verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten.
Verordening com(2008)40
 
07.06.2007  Bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil.
Richtlijn com(2007)303
 
04.06.2007  Wijziging van richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met ...
Richtlijn com(2007)292
 
20.11.2006  Verbod op het in de handel brengen, de invoer in en de uitvoer uit de EG van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten.
Verordening com(2006)684
 
13.10.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. …/… betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen.
Verordening com(2006)606
 
13.10.2006  Wijziging van Verordening (EG) nr. …/… inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.
Verordening com(2006)607
 
28.07.2006  Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s.
Verordening com(2006)423
 
12.07.2006  Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.
Verordening com(2006)388
 
27.06.2006  Rectificatie van richtlijn 2002/2/EG tot wijziging van richtlijn 79/373/EEG betreffende het verkeer van mengvoeders.
Beschikking com(2006)340
 
23.06.2006  Letselpreventie en bevordering van veiligheid.
Aanbeveling com(2006)329
 
30.05.2005  Minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens.
Richtlijn com(2005)221
 
16.12.2004  Goedkeuring van de toetreding van de EG tot het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten, zoals herzien te Genève op 19 maart 1991.
Besluit com(2004)798
 
06.12.2004  Wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme ...
Verordening com(2004)775
 
19.04.2004  Wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG en 2002/57/EG met betrekking tot onderzoeken onder officieel toezicht en de gelijkwaardigheid van in ...
Richtlijn com(2004)263
 
19.12.2003  Sluiting van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.
Besluit com(2003)807
 
11.11.2003  Wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het gemeenschappelijke kwekersrecht.
Verordening com(2003)456
 
10.11.2003  Toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen.
Verordening com(2003)671
 
08.08.2003  Europees Centrum [voor ziektepreventie en bestrijding].
Verordening com(2003)441
 
31.07.2003  Goedkeuring van de toetreding van de EG tot het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten zoals herzien en in november 1997 goedgekeurd bij Resolutie 12/97 ...
Besluit com(2003)470
 
16.07.2003  Bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.
Verordening com(2003)425
 
16.07.2003  Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.
Verordening com(2003)424
 
18.06.2003  Oneerlijke "business-to-consumer"-handelspraktijken op de interne markt en tot wijziging van de richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG (richtlijn oneerlijke ...
Richtlijn com(2003)356
 
15.04.2003  Voorschriften voor diervoederhygiëne.
Verordening com(2003)180
 
14.03.2003  Maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong.
Verordening com(2003)117
 
05.03.2003  Wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van overgangsmaatregelen.
Verordening com(2003)103
 
25.09.2002  Wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van ...
Richtlijn com(2002)523
 
11.09.2002  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake consumentenkrediet.
Richtlijn com(2002)443
 
15.07.2002  In of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's.
Verordening com(2002)400
 
19.06.2002  Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen.
Richtlijn com(2002)319
 
17.06.2002  Preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik.
Aanbeveling com(2002)303
 
14.05.2002  Wijziging van richtlijn 69/208/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.
Richtlijn com(2002)232
 
08.05.2002  Preventie van en de beperking van de risico's die samenhangen met drugsverslaving.
Aanbeveling com(2002)201
 
22.03.2002  Toevoegingsmiddelen voor diervoeding.
Verordening com(2002)153
 
01.08.2001  Bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG.
Richtlijn com(2001)452
 
01.08.2001  Bestrijding van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers.
Verordening com(2001)452
 
26.07.2001  Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.
Verordening com(2001)425
 
20.06.2001  Verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde.
Aanbeveling com(2001)333
 
31.05.2001  Harmonisatie van nationale wetgeving inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (door de Commissie ingevolge artikel 47, lid 2, en de artikelen 55 en 95 van ...
Richtlijn com(2001)283
 
30.05.2001  Toetreding van de EG tot de Commissie van de Codex Alimentarius.
Besluit com(2001)287
 
05.04.2001  Wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG en 66/403/EEG betreffende het in de handel brengen van respectievelijk zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen ...
Richtlijn com(2001)186
 
13.12.2000  Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de inzameling, het testen, de bewerking, de opslag en de distributie van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong.
Richtlijn com(2000)816
 
27.11.2000  Voorstel voor een aanbeveling van de Raad - "Alcoholgebruik door kinderen en adolescenten".
Aanbeveling com(2000)736
 
08.11.2000  Algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor ...
Verordening com(2000)716
 
19.10.2000  Wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten.
Richtlijn com(2000)573