1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1222 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.05.2017  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2017)221
 
31.03.2017  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2017)154
 
14.09.2016  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2016)579
 
04.06.2015  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2015)280
 
12.02.2015  Standpunt EU in de Internationale Suikerraad met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2015)53
 
12.02.2015  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2015)52
 
07.11.2014  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad ten aanzien van de toetreding van nieuwe leden.
Besluit com(2014)690
 
22.08.2014  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2014)528
 
25.09.2012  Wijziging van voorstel COM(2011) 628 definitief/2 van de Commissie voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD inzake de financiering, het beheer en ...
Verordening com(2012)551
 
25.09.2012  Wijziging van voorstel COM(2011) 627 definitief/3 van de Commissie voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD inzake steun voor ...
Verordening com(2012)553
 
12.10.2011  Voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Verordening com(2011)625
 
12.10.2011  Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening").
Verordening com(2011)626
 
17.03.2010  Intrekking van Verordening 1964/2005 inzake de invoertarieven voor bananen.
Verordening com(2010)96
 
29.07.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke landbouwmarktordening en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ...
Verordening com(2008)489
 
08.07.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een ...
Verordening com(2008)442
 
20.05.2008  Wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de hand van wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. ...
Verordening com(2008)306
 
13.05.2008  In het Voedselhulpcomité namens de EG in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Voedselhulpverdrag 1999.
Besluit com(2008)303
 
06.05.2008  Wijziging van Besluit 97/126/EG inzake de sluiting van de overeenkomst met de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer.
Besluit com(2008)236
 
09.11.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van ...
Verordening com(2007)701
 
19.01.2007  Voorstel voor het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 2007.
Mededeling com(2007)13
 
17.01.2007  Wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor ...
Verordening com(2007)12
 
10.11.2006  .
Beschikking com(2006)678
 
16.12.2005  Standpunt van de EG in de Associatieraad EG Turkije over de wijziging van de aan Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG Turkije betreffende de handelsregeling voor ...
Besluit com(2005)652
 
09.09.2005  Standpunt van de EG met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992.
Besluit com(2005)414
 
17.03.2005  In de Internationale Graanraad en het Comité voor voedselhulp namens de EG in te nemen standpunt.
Besluit com(2005)95
 
04.02.2005  Wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de ...
Verordening com(2005)27
 
14.10.2004  Standpunt van de EG met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2004)665
 
14.07.2004  Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
Verordening com(2004)490
 
07.04.2004  Actualisering 2004 van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de EG (voor de periode 2003-2005) (ingediend overeenkomstig artikel 99, lid ...
Aanbeveling com(2004)238
 
05.04.2004  Report to the European Parliament and the Council on the application of Council Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, ...
Verslag com(2004)233
 
02.02.2004  Sluiting van een overeenkomst met Barbados, Belize, Fiji, Guyana, Ivoorkust, Jamaica, Kenia, Kongo, Madagascar, Malawi, Mauritius, Oeganda, Suriname, Saint Christopher ...
Besluit com(2004)51
 
07.11.2003  Standpunt van de EG ten aanzien van de aanvraag door Litouwen om toe te treden tot het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het ...
Besluit com(2003)670
 
30.10.2003  Standpunt van de EG met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992.
Besluit com(2003)647
 
27.10.2003  Aanpassing van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van ...
Verordening com(2003)640
 
29.08.2003  Wijziging van Verordening (EG) nr. 527/2003 houdende machtiging tot het aanbieden en leveren voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde uit Argentinië ...
Verordening com(2003)525
 
07.08.2003  Standpunt in het Associatiecomité EG-Tsjechië anderzijds, inzake de vaststelling van de regionale-steunkaart op basis waarvan de door Tsjechië toegekende regionale steun ...
Besluit com(2003)482
 
14.06.2003  Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen.
Verordening jai(2003)8
 
02.06.2003  Standpunt van de EG met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2003)318
 
02.06.2003  In de Internationale Graanraad en het Comité voor voedselhulp namens de EG in te nemen standpunt.
Besluit com(2003)308
 
16.10.2002  Wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen.
Verordening com(2002)561
 
14.10.2002  Verlenging van de internationale overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2002)560
 
14.06.2002  Wijziging van de bijlage bij Verordening 1107/96 wat de benaming "feta" betreft.
Verordening com(2002)314
 
07.05.2001  In de Internationale Graanraad namens de EG in te nemen standpunt.
Besluit com(2001)246
 
22.03.2001  Aanvulling van de bijlage bij Verordening 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van ...
Verordening com(2001)155
 
13.03.2001  Machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin ...
Verordening com(2001)138
 
26.02.2001  Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke marktordening in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (COM(2001) ...
Verordening com(2001)111
 
08.09.2000  Machtiging van de Commissie om Finland toe te staan steun te verlenen voor bepaalde hoeveelheden zaaizaad van kruidachtige gewassen.
Verordening com(2000)541
 
06.09.2000  Wijziging van Verordening (EEG) nr. 1907/90 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren.
Verordening com(2000)522
 
17.02.2000  Aanvulling van de bijlage bij Verordening 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van ...
Verordening com(2000)89
 
17.12.1999  Rectificatie van Verordening nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke marktordening in de sector ruwe tabak.
Verordening com(1999)704