1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 269 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk om de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)527
 
06.07.2018  Machtiging van zeven lidstaten om de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van int. kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)526
 
06.07.2018  Machtiging van drie lidstaten om de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te ...
Besluit com(2018)530
 
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk en Roemenië de toetreding van Honduras tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te ...
Besluit com(2018)528
 
05.06.2018  Machtiging van de lidstaten om de wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ...
Besluit com(2018)451
 
31.05.2018  Wijziging van Verordening 1206/2001 over de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.
Verordening com(2018)378
 
31.05.2018  Wijziging van Verordening 1393/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in ...
Verordening com(2018)379
 
31.05.2018  Richtlijn (EU) 2019/997 van de Raad van 18 juni 2019 tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB.
Richtlijn com(2018)358
 
30.05.2018  Verordening (EU) 2021/693 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het programma “Justitie” en tot intrekking van Verordening (EU) ...
Verordening com(2018)384
 
30.05.2018  Verordening (EU) 2021/692 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” en tot ...
Verordening com(2018)383
 
25.05.2018  Werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in Verordening 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie.
Verordening com(2018)318
 
25.04.2018  Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht.
Richtlijn com(2018)239
 
25.04.2018  Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.
Richtlijn com(2018)241
 
23.04.2018  Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
Richtlijn com(2018)218
 
17.04.2018  Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van Unieburgers en van verblijfsdocumenten voor Unieburgers en familieleden die hun recht van vrij verkeer ...
Verordening com(2018)212
 
11.04.2018  Wijziging van Richtlijnen 93/13/EEG, 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU.
Richtlijn com(2018)185
 
11.04.2018  Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.
Richtlijn com(2018)184
 
09.08.2017  Vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures.
Verordening com(2017)422
 
05.07.2017  Machtiging van Oostenrijk, Roemenië tbv toetreden Panama, Uruguay, Colombia, El Salvador tot Haags Verdrag mbt burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering ...
Besluit com(2017)369
 
03.07.2017  Machtiging van Roemenië voor toetreding van Chili, IJsland, de Bahama's tot het Haags Verdrag betreffende burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van ...
Besluit com(2017)360
 
03.07.2017  Machtiging van vier lidstaten voor toetreding van San Marino tot het Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.
Besluit com(2017)359
 
03.07.2017  Machtiging van Luxemburg, Roemenië tbv toetreding van Georgië, Zuid-Afrika tot het Haags Verdrag mbt burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van ...
Besluit com(2017)357
 
29.06.2017  Vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (ECRIS-TCN).
Verordening com(2017)344
 
10.01.2017  Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en het vrije verkeer ...
Verordening com(2017)8
 
21.12.2016  Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld.
Richtlijn com(2016)826
 
21.12.2016  Onderlinge erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie.
Verordening com(2016)819
 
22.11.2016  Preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures.
Richtlijn com(2016)723
 
05.07.2016  Meerjarenkader voor het Bureau van de EU voor de grondrechten voor 2018-2022.
Besluit com(2016)442
 
05.07.2016  Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
Richtlijn com(2016)450
 
30.06.2016  Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, en over internationale kinderontvoering (herschikking).
Verordening com(2016)411
 
07.06.2016  Machtiging van lidstaten om toetreding van Korea tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden.
Besluit com(2016)372
 
07.06.2016  Machtiging van Oostenrijk en Roemenië de toetreding van Peru tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te ...
Besluit com(2016)367
 
07.06.2016  Machtigen van bepaalde lidstaten om toetreding Kazachstan tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te ...
Besluit com(2016)368
 
30.05.2016  Vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen in bijlagen A en B bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures.
Verordening com(2016)317
 
25.05.2016  Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming.
Verordening com(2016)283
 
29.04.2016  Ondertekening van een Overeenkomst met de VS over bescherming van persoonlijke informatie in verband met het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare ...
Besluit com(2016)238
 
29.04.2016  Sluiting van een overeenkomst met de VS over bescherming van persoonlijke informatie in verband met het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare ...
Besluit com(2016)237
 
07.03.2016  Standpunt EU inzake de deelname van Servië als waarnemer aan de werkzaamheden van het Bureau van de EU voor de grondrechten.
Besluit com(2016)119
 
07.03.2016  Standpunt EU inzake de deelname van Albanië als waarnemer aan de werkzaamheden van het Bureau van de EU voor de grondrechten.
Besluit com(2016)118
 
04.03.2016  Ondertekening van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Besluit com(2016)111
 
02.03.2016  Bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.
Verordening com(2016)107
 
02.03.2016  Machtiging voor nauwere samenwerking inzake bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake vermogensstelsels van internationale ...
Besluit com(2016)108
 
02.03.2016  Bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels.
Verordening com(2016)106
 
22.02.2016  Advies over een verordening betreffende de overdracht aan het Gerecht van de EU van de bevoegdheid in eerste aanleg in geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden.
Advies com(2016)81
 
19.01.2016  Wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen, het Europees Strafregister Informatiesysteem ...
Richtlijn com(2016)7
 
09.12.2015  Aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen.
Richtlijn com(2015)635
 
09.12.2015  Aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud.
Richtlijn com(2015)634
 
08.12.2014  Machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag van Boedapest over vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden .
Besluit com(2014)721
 
01.12.2014  Onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen .
Besluit com(2014)716
 
11.09.2014  Machtiging van lidstaten om het protocol van 2014 bij het verdrag over gedwongen arbeid mbt kwesties van justitiële samenwerking in strafzaken te bekrachtigen.
Besluit com(2014)559