1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 109 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst (ETS Luchtvaart).
Besluit com(2023)678
 
23.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (Inspectie van schepen).
Besluit com(2023)658
 
18.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (EMSA-verordening).
Besluit com(2023)598
 
18.10.2023  Standpunt EU met betrekking tot een wijziging van bijlages V (Vrij verkeer van werknemers) en VI (Sociale zekerheid) en Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst ...
Besluit com(2023)594
 
16.10.2023  Standpunt EU over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst (EPBD: vergelijkend methodologisch kader).
Besluit com(2023)585
 
04.10.2023  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst (Verordening betreffende ...
Besluit com(2023)565
 
12.09.2023  Standpunt EU in het bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom ingestelde Gemengd Comité wat betreft de vaststelling van een ...
Besluit com(2023)539
 
12.09.2023  Standpunt EU in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom ingestelde Gemengd Comité wat betreft de overeenkomstig ...
Besluit com(2023)540
 
07.09.2023  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor de deelname aan programma’s van de Unie.
Besluit com(2023)527
 
27.06.2023  Standpunt EU in werkgroepen die opgericht zijn bij, of later opgericht zijn krachtens, de Handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk met ...
Besluit com(2023)351
 
20.06.2023  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2023)337
 
09.06.2023  Standpunt EU in het bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom ingestelde Gemengd Comité wat betreft de vaststelling van een ...
Besluit com(2023)321
 
09.06.2023  Standpunt EU in het bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom ingestelde Gemengd Comité wat betreft wijziging van deel I van ...
Besluit com(2023)322
 
17.04.2023  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 07 20 03 01 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2023)198
 
22.03.2023  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (EU-OSHA).
Besluit com(2023)149
 
13.03.2023  Standpunt EU betreffende een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst ...
Besluit com(2023)136
 
27.02.2023  Standpunt EU in de gemengde raadgevende werkgroep die is ingesteld bij het uittredingsakkoord van het VK over de wijziging van haar reglement van orde.
Besluit com(2023)120
 
27.02.2023  Standpunt EU in het Gemengd Comité met het VK mbt een vast te stellen besluit, te formuleren aanbevelingen en af te leggen gezamenlijke en unilaterale verklaringen.
Besluit com(2023)123
 
24.02.2023  Standpunt EU mbt wijzigen bijlages I & II (Veterinaire en fytosanitaire zaken & Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) EER-overeenkomst ...
Besluit com(2023)95
 
15.12.2022  Standpunt EU mbt een wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, AV diensten en informatiemaatschappij) en Protocol 37 bij de EER-overeenkomst (NIS).
Besluit com(2022)741
 
15.12.2022  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Cedefop).
Besluit com(2022)739
 
15.12.2022  Standpunt EU mbt wijziging van bijlage XI en Protocol 37 bij de EER-overeenkomst ikv de Cyberbeveiligings­verordening.
Besluit com(2022)742
 
15.12.2022  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Cyberbeveiligings­centrum).
Besluit com(2022)743
 
08.12.2022  Standpunt EU over de wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst (Centrale effectenbewaarinstelling - Liechtenstein).
Besluit com(2022)706
 
14.11.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt leden die bereid zijn als scheidsgerecht uit hoofde van de overeenkomst op te treden.
Besluit com(2022)589
 
16.09.2022  Standpunt EU over een wijziging van bijlage XI bij de EER-Overeenkomst (richtlijn audiovisuele mediadiensten).
Besluit com(2022)468
 
18.08.2022  Standpunt EU mbt de wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) en Protocol 37 bij de EER-Overeenkomst.
Besluit com(2022)397
 
18.05.2022  Amendment of Regulation (EU) 2021/241 as regards REPowerEU chapters in recovery and resilience plans and amending several Regulations, a Directive and a Decision.
Verordening com(2022)231
 
11.03.2022  Regels voor de uitoefening van de rechten van de Unie bij de uitvoering en handhaving van het Brexit-akkoord en van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK.
Verordening com(2022)89
 
02.02.2022  Standpunt EU over de wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-Overeenkomst (Richtlijn energieprestatie van gebouwen).
Besluit com(2022)33
 
23.09.2021  EU-standpunt over een besluit tot wijziging van het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2021)593
 
23.09.2021  Standpunt EU betreffende wijziging van de lijst van personen die als leden van een uit hoofde van het Brexit-Akkoord ingesteld arbitragepanel willen en kunnen optreden.
Besluit com(2021)594
 
26.12.2020  Sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk en van de overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gegevens.
Besluit com(2020)856
 
22.06.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 216/2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de EU.
Verordening com(2020)257
 
28.05.2020  Instrument voor technische ondersteuning.
Verordening com(2020)409
 
28.05.2020  Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de ...
Verordening com(2020)441
 
28.05.2020  Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
Verordening com(2020)408
 
05.12.2018  Ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2018)833
 
05.12.2018  Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2018)834
 
28.11.2018  Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's.
Besluit com(2018)782
 
28.11.2018  Bepaling van de samenstelling van het Europees Economisch en Sociaal Comité.
Besluit com(2018)783
 
13.11.2018  Wijziging van Verordening 539/2001 tot vaststelling van de lijsten van landen waarvan de onderdanen wel en niet visumplichtig zijn (terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit ...
Verordening com(2018)745
 
12.09.2018  Verificatieprocedure bij inbreuken op regels inzake bescherming van persoonsgegevens bij de Europese verkiezingen - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september ...
Verordening com(2018)636
 
12.09.2018  Europees centrum voor industrie, technologie en onderzoek inzake cyberbeveiliging en nationale coördinatiecentra - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september ...
Verordening com(2018)630
 
02.05.2018  Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de EU.
Verordening com(2018)327
 
02.05.2018  Regels en procedures voor terbeschikkingstelling van eigen middelen op basis van CCCTB, ETS en niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, en maatregelen voor ...
Verordening com(2018)326
 
02.05.2018  Wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de btw.
Verordening com(2018)328
 
02.05.2018  Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten.
Verordening com(2018)324
 
02.05.2018  Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer.
Interinstitutioneel akkoord (IIA) com(2018)323
 
02.05.2018  Stelsel van eigen middelen van de EU.
Besluit com(2018)325