1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 362 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.02.2024  Standpunt EU tijdens de twaalfde zitting van de Voorbereidende Commissie voor de oprichting van het Internationale Register voor rijdend spoorwegmaterieel en tijdens de ...
Besluit com(2024)58
 
27.10.2023  Standpunt EU tijdens de 5e vergadering van de ad-hoccommissie juridische zaken en internationale samenwerking van de OTIF.
Besluit com(2023)687
 
17.10.2023  Wijziging van Richtlijnen 2009/12/EG, 2009/33/EG en (EU) 2022/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/67/EG wat betreft bepaalde rapportagevereisten ...
Besluit com(2023)592
 
17.10.2023  Wijziging van Verordeningen (EG) nr. 80/2009, (EU) nr. 996/2010 en (EU) nr. 165/2014 wat betreft bepaalde rapportagevereisten op het gebied van het wegvervoer en de ...
Verordening com(2023)591
 
13.09.2023  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor het wegvervoer dat is ingesteld bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk met betrekking ...
Besluit com(2023)522
 
05.06.2023  Toetreding tot het door de Wereldgezondheidsorganisatie opgerichte wereldwijde digitale gezondheidscertificeringsnetwerk en tijdelijke regelingen om internationaal ...
Aanbeveling com(2023)296
 
24.05.2023  Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor minimale onderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden in de sector van het ...
Verordening com(2023)256
 
17.04.2023  Standpunt in het gemengd comité EU-Japan inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart, in verband met de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité.
Besluit com(2023)195
 
31.03.2023  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie over wijzigingen van verschillende verdrag en codes.
Besluit com(2023)181
 
31.03.2023  Standpunt EU op de 15e vergadering van de commissie van technisch deskundigen van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF).
Besluit com(2023)179
 
20.03.2023  Standpunt EU in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer ...
Besluit com(2023)144
 
10.02.2023  Standpunt EU over wijziging van bijlage 16, Volumes I-III, bij het Verdrag van Chicago, inzake normen en aanbevolen praktijken op het gebied van milieubescherming.
Besluit com(2023)67
 
10.02.2023  EU-standpunt over amendering van bijlage 10 - Luchtvaart­telecommunicatie, volume I - Radionavigatie­hulpmiddelen bij het Verdrag inzake de internationale ...
Besluit com(2023)70
 
01.02.2023  Standpunt in het gemengd comité EU-Oekraïne inzake goederenvervoer over de weg, met betrekking tot het reglement van orde van dat comité en de voortzetting van de ...
Besluit com(2023)46
 
15.12.2022  Ondertekening van de Overeenkomst met Japan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.
Besluit com(2022)726
 
15.12.2022  Sluiting van de Overeenkomst met Japan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.
Besluit com(2022)725
 
24.11.2022  Standpunt in het gemengd comité EU-Moldavië inzake goederenvervoer over de weg, met betrekking tot het reglement van orde van dat comité en de voortzetting van de ...
Besluit com(2022)649
 
21.10.2022  Standpunt EU in het stuurcomité over herziening reglement van orde en personeelsstatuut, invoering reglement bemiddelingscomité en geschillen in de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2022)536
 
21.10.2022  Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD wat betreft de herziening van de financiële regels voor de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2022)538
 
21.10.2022  Standpunt EU in het stuurcomité over administratieve en personeelsaangelegenheden van de Vervoersgemeenschap, invoering van een schooltoelage en regels over detachering.
Besluit com(2022)537
 
20.10.2022  Standpunt EU met betrekking tot de vaststelling van internationale normen, wijzigingen of de kennisgeving van verschillen ten aanzien van de internationale normen van de ...
Besluit com(2022)545
 
28.09.2022  Standpunt EU in het regionale stuurcomité van de Vervoersgemeenschap met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2023 van de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2022)484
 
06.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie en de Commissie ter bescherming van het maritiem milieu voor wijzigingen in SOLAS, ESP-code 2011 en MARPOL.
Besluit com(2022)439
 
02.09.2022  Standpunt EU mbt de wijzigingen in bijlagen van de overeenkomsten betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per weg (ADR) en de binnenwateren (ADN).
Besluit com(2022)436
 
11.08.2022  Standpunt EU in het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart en de Rijnvaart Commissie tav de goedkeuring van standaarden voor de ...
Besluit com(2022)394
 
28.07.2022  Standpunt EU in het Comité voor het wegvervoer mbt de specificaties voor het Informatiesysteem interne markt (IMI) door het Verenigd Koninkrijk en hun bijdrage.
Besluit com(2022)363
 
12.07.2022  Wijziging Verordening 95/93 voor wat betreft de tijdelijke ontheffing van de regels voor slotgebruik op gemeenschappelijke luchthavens als gevolg van de ...
Verordening com(2022)334
 
20.06.2022  EU position in Council of International Civil Aviation Organization as regards the adoption of Amendment 48 to Annex 6 Part I to the Convention on International Civil ...
Besluit com(2022)312
 
20.06.2022  Specifieke en tijdelijke maatregelen, naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne, mbt door Oekraïne overeenkomstig zijn wetgeving afgegeven ...
Verordening com(2022)313
 
20.06.2022  Standpunt EU in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ten aanzien van de goedkeuring van het gewijzigde Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP).
Besluit com(2022)290
 
17.06.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst betreffende het goederenvervoer over de weg tussen de EU en de Oekraïne.
Besluit com(2022)307
 
17.06.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst betreffende het goederenvervoer over de weg tussen de EU en Moldavië.
Besluit com(2022)310
 
17.06.2022  Sluiting van de Overeenkomst met Oekraïne betreffende het goederenvervoer over de weg.
Besluit com(2022)308
 
17.06.2022  Sluiting van de Overeenkomst met Moldavië betreffende het goederenvervoer over de weg.
Besluit com(2022)309
 
06.05.2022  Ondertekening van de uitgebreide luchtvervoersovereenkomst tussen de lidstaten van ASEAN en de EU.
Besluit com(2022)194
 
23.02.2022  Standpunt EU op de 57e zitting van de commissie van deskundigen betreffende het spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen m.b.t. aanhangsel C van het Verdrag .
Besluit com(2022)59
 
18.02.2022  Wijziging van Richtlijn 2003/25/EC mbt de toevoeging van verbeterde stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de vereisten van de Internationale Maritieme ...
Richtlijn com(2022)53
 
17.01.2022  EU positie wat betreft de voorziene goedkeuring van wijzigingen in bijlagen bij de Conventie inzake Internationale Burgerluchtvaart.
Besluit com(2022)10
 
22.12.2021  Wijziging van Verordening m.b.t. de duur van de aanvraagperiode van tijdelijke maatregelen betreffende de heffing van kosten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur.
Verordening com(2021)832
 
14.12.2021  Wijzigen richtlijn 2010/40/EU over Intelligente Transportsystemen op het gebied van wegtransport en voor interfaces van andere manieren van transport.
Richtlijn com(2021)813
 
03.11.2021  Standpunt EU in de Internationale Maritieme Organisatie over wijzigingen van de richtsnoeren in het kader van het geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificatie.
Besluit com(2021)671
 
20.10.2021  Standpunt EU over vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité onder de Overeenkomst met China betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart.
Besluit com(2021)639
 
17.08.2021  Standpunt EU tijdens de 15de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF).
Besluit com(2021)478
 
13.08.2021  Standpunt EU met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2022 van de Vervoersgemeenschap.
Besluit com(2021)479
 
09.08.2021  Standpunt EU in het regionaal stuurcomité van de Vervoersgemeenschap in verband met de oprichting van een technisch comité voor het vervoer over water en multimodaliteit.
Besluit com(2021)461
 
14.07.2021  Gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart.
Verordening com(2021)562
 
14.07.2021  Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.
Verordening com(2021)559
 
14.07.2021  Waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer.
Verordening com(2021)561
 
11.06.2021  Standpunt EU tijdens een Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (het CDNI) over de ...
Besluit com(2021)307
 
15.04.2021  Standpunt EU in de 13e vergadering van de Commissie van technisch deskundigen van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) met ...
Besluit com(2021)178