1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 65 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.05.2018  Wijziging van Verordening 862/2007 betreffende gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verordening com(2018)307
 
20.06.2017  Harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen ("bni-verordening").
Verordening com(2017)329
 
06.03.2017  Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken.
Verordening com(2017)114
 
22.02.2017  Boete voor Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg.
com(2017)93
 
13.12.2016  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet).
Verordening com(2016)788
 
09.12.2016  Geïntegreerde landbouwstatistieken.
Verordening com(2016)786
 
29.11.2016  Intrekking van Verordening 1101/89 en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 in het kader van REFIT.
Verordening com(2016)745
 
18.11.2015  Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit.
Verordening com(2015)496
 
09.12.2014  Geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95.
Verordening com(2014)724
 
26.06.2014  Wijziging van Verordening 184/2005 over statistiek inzake betalingsbalans, handel in diensten en buitenlandse investeringen wat betreft de bevoegdheden van de Commissie.
Verordening com(2014)379
 
02.05.2013  Wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen.
Verordening com(2013)247
 
05.12.2012  Wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en visserijstatistieken.
Verordening com(2012)724
 
17.04.2012  Wijziging van Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek.
Verordening com(2012)167
 
20.12.2011  Europese bevolkingsstatistieken.
Verordening com(2011)903
 
25.05.2011  Uitgifte van euromunten.
Verordening com(2011)295
 
20.12.2010  Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EU.
Verordening com(2010)774
 
09.04.2010  Europese milieu-economische rekeningen.
Verordening com(2010)132
 
29.03.2010  Europese statistieken over toerisme.
Verordening com(2010)117
 
08.03.2010  Wijziging van richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen.
Verordening com(2010)65
 
15.02.2010  Wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft.
Verordening com(2010)53
 
21.04.2008  Crop statistics.
Verordening com(2008)210
 
06.12.2007  Wijziging van Verordening 2223/96 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de EG, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ...
Verordening com(2007)776
 
06.12.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft - Aanpassing aan de ...
Verordening com(2007)777
 
16.10.2007  Europese statistiek.
Verordening com(2007)625
 
19.07.2007  Programma tot modernisering van de Europese bedrijfs- en handelsstatistiek (MEETS).
Besluit com(2007)433
 
22.03.2007  Vlees- en veestatistieken.
Verordening com(2007)129
 
13.03.2007  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) in ...
Verordening com(2007)95
 
12.03.2007  Kwartaalstatistieken van vacatures in de EG.
Verordening com(2007)76
 
23.02.2007  Volks- en woningtellingen.
Verordening com(2007)69
 
07.02.2007  Gemeenschappelijke statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk.
Verordening com(2007)46
 
10.01.2007  Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken.
Verordening com(2006)850
 
22.12.2006  Indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur.
Verordening com(2006)864
 
11.12.2006  Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen.
Verordening com(2006)778
 
03.11.2006  Europees Raadgevend Comité voor gemeenschappelijk beleid inzake statistische informatie.
Besluit com(2006)653
 
03.11.2006  Nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA).
Verordening com(2006)655
 
18.10.2006  Instelling van de Europese Adviescommissie voor statistische governance.
Besluit com(2006)599
 
22.03.2006  Gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten.
Verordening com(2006)135
 
20.01.2006  Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS).
Verordening com(2006)11
 
06.12.2005  Productie en verdere ontwikkeling van statistieken over onderwijs en levenslang leren.
Verordening com(2005)625
 
11.11.2005  Indiening van gegevens over de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten.
Verordening com(2005)566
 
14.09.2005  Gemeenschappelijke statistieken over migratie en internationale bescherming.
Verordening com(2005)375
 
05.10.2004  Sluiting van de Overeenkomst met Zwitserland op het gebied van statistiek.
Besluit com(2004)645
 
15.09.2004  Wijziging van Verordening 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) vanwege de ...
Verordening com(2004)592
 
17.02.2004  Statistiek van de bij en nascholing in ondernemingen.
Verordening com(2004)95
 
16.12.2003  Opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector.
Verordening com(2003)789
 
20.08.2003  Gemeenschappelijke statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.
Verordening com(2003)507
 
17.07.2003  Analyse van en de samenwerking inzake valse euromunten.
Besluit com(2003)426
 
08.05.2003  Financiële kwartaalrekeningen voor de overheid.
Verordening com(2003)242
 
02.04.2003  Wijziging van Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten.
Richtlijn com(2003)158
 
04.02.2003  Landbouwrekeningen in de EG.
Verordening com(2003)50