Stemming Recht op een eerlijk proces - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 november 2020
kalender

Stemming Recht op een eerlijk proces


1.

Tekst

4

Stemming Recht op een eerlijk proces

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34517).

(Zie vergadering van 13 februari 2018.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik constateer dat alle leden de presentielijst hebben getekend en dat er behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

?

De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. De wijze waarop de regering het wetsvoorstel tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet heeft uitgewerkt, is grotendeels een codificatie van reeds geldend internationaal verdragsrecht. Wat de PVV betreft is het zeer onwenselijk om allerlei bepalingen uit Europese en andere internationale verdragen te verpakken binnen onze Nederlandse Grondwet. Ook de ruimere reikwijdte die deze normatieve bepaling zal krijgen ten aanzien van onder andere de toelating en uitzetting van vreemdelingen is wat de PVV betreft onacceptabel. Daarom zal de PVV-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik constateer dat er geen andere leden zijn die een stemverklaring willen afleggen.

Dan stel ik u voor te stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Eerste Kamer

20 februari 2018

Stemming Recht op een eerlijk proces EK 20

20-4-1


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.