Motie Ronnes/Laan-Geselschap over de realisatie van woningbouw bespoedigen - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Deze motie i is onder nr. 288 toegevoegd aan dossier 29383 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu; Motie; Motie van de leden Ronnes en Laan-Geselschap over de realisatie van woningbouw bespoedigen
Document­datum 06-02-2018
Publicatie­datum 07-02-2018
Nummer KST29383288
Kenmerk 29383, nr. 288
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

29 383

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 288

MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 6 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse woningbouwopgave;

constaterende dat de Minister bereid is om specifieke onderdelen van de Crisis- en herstelwet die de bouw kunnen versnellen op korte termijn ter hand te nemen;

constaterende dat er nog meer mogelijkheden zijn om procedures en regels te veranderen die realisatie van woningen kunnen versnellen, zoals het Besluit Bouwkwaliteit en Leefomgeving;

verzoekt de regering om, te onderzoeken welke wettelijke belemmeringen er nog meer geslecht kunnen worden opdat de realisatie van (woning)bouwprojecten bespoedigd zou kunnen worden, en de Kamer daarover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Laan-Geselschap

kst-29383-288 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 29 383, nr. 288


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.