Motie Van Weyenberg/Gijs van Dijk over een vernieuwd Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Deze motie i is onder nr. 57 toegevoegd aan wetsvoorstel 34775 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 ; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over een vernieuwd Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie
Document­datum 21-12-2017
Publicatie­datum 21-12-2017
Nummer KST34775XV57
Kenmerk 34775 XV, nr. 57
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 775 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Nr. 57

MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er helaas nog discriminatie voorkomt op de arbeidsmarkt en dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is;

overwegende dat het regeerakkoord inzet op voortzetting van het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en een stevige handhavende rol van de Inspectie SZW;

verzoekt de regering voor, 1 juni met een vernieuwd actieplan arbeidsmarktdiscriminatie te komen;

verzoekt de regering tevens, daarin voorstellen te doen om de handhavende rol van de Inspectie SZW te versterken, en daarbij ook te bezien of en, zo ja, hoe aanpassing van wetgeving de Inspectie SZW een steviger instrumentarium kan geven om op te treden tegen arbeidsmarktdiscrimi-natie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg Gijs van Dijk

kst-34775-XV-57 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 XV, nr. 57


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.