Motie Bruins/Raemakers over extra plekken voor beschut werk - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

Motie Bruins/Raemakers over extra plekken voor beschut werk - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 775 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Nr. 63

MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN RAEMAKERS

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord de ambitie is opgenomen om 20.000 extra plekken voor beschut werk te creëren;

overwegende dat gemeenten aangeven dat het al een opgave is om de huidige 30.000 plekken voor beschut werk te creëren; roept de regering op voor het zomerreces met een plan van aanpak te komen over hoe extra plekken beschut werk gecreëerd kunnen worden, daarbij extra aandacht te besteden aan het activeren van Wajongeren die al jaren zonder baan zitten, en daartoe aan te geven of wet- en regelgeving aangepast dient te worden en, zo ja, hoe dan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Raemakers

kst-34775-XV-63 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 XV, nr. 63


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.