Richtlijn 2017/2110 - Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG (Voor de EER relevante tekst.)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 30 november 2017 gepubliceerd, is op 20 december 2017 in werking getreden en moest uiterlijk op 21 december 2019 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2017/2110 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (Voor de EER relevante tekst. )

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2017/2110 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 on a system of inspections for the safe operation of ro-ro passenger ships and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC and repealing Council Directive 1999/35/EC (Text with EEA relevance. )
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2017/2110
Origineel voorstel COM(2016)371 NLEN
Celex-nummer i 32017L2110

3.

Key dates

Document 15-11-2017; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 30-11-2017; PB L 315 p. 61-77
Inwerkingtreding 20-12-2017; in werking datum publicatie +20 zie art 18
Deadline 20-12-2017; zie art 13.2
21-12-2019; zie art 1.4
21-12-2026; Heroverweging zie art 16
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 21-12-2019; aanneming ten laatste zie art. 17.1
21-12-2019; toepassing zie art. 17.1

4.

Wettekst

30.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 315/61

 

RICHTLIJN (EU) 2017/2110 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 15 november 2017

betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Uniewetgeving inzake een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen dateert van 1999. Die wetgeving moet worden bijgewerkt om rekening te houden met de vorderingen bij de uitvoering van de havenstaatcontroleregeling die is vastgesteld bij Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) en met de ervaring die is opgedaan bij de toepassing van het op 26 januari 1982 in Parijs ondertekende Memorandum van overeenstemming inzake havenstaatcontrole („Memorandum van Parijs”).

 

(2)

Uit een geschiktheidscontrole in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) blijkt dat het Unierechtskader inzake de veiligheid van passagiersschepen voor een gemeenschappelijk veiligheidsniveau voor passagiersschepen in de Unie heeft gezorgd. Uit de controle blijkt ook dat door de wijze waarop het Unierecht inzake de veiligheid van passagiers zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld als reactie op verschillende behoeften en situaties, er een zekere mate van overlapping en dubbel werk is ontstaan, wat kan en moet worden gestroomlijnd en vereenvoudigd om de administratieve lasten voor reders te verminderen en om de van de maritieme instanties van de lidstaten verwachte inspanningen te rationaliseren.

 

(3)

Waar mogelijk combineren de meeste lidstaten de verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-passagiersschepen reeds met andere soorten onderzoeken en inspecties, namelijk onderzoeken door de vlaggenstaat en inspecties in het kader van de havenstaatcontrole. Om het aantal inspecties verder te verminderen en ervoor te zorgen dat het schip of vaartuig maximaal beschikbaar is voor commerciële exploitatie, terwijl dezelfde strenge veiligheidsnormen gehandhaafd blijven, moeten vaartuigen die onderworpen zijn aan inspecties in het kader van de havenstaatcontrole binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2009/16/EG worden gebracht. Het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden beperkt tot ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die geregelde diensten verzekeren tussen havens in een lidstaat of tussen een haven in een lidstaat en een haven in een derde land, waarbij het schip onder de vlag van de betrokken lidstaat vaart. Op vaartuigen die worden ingezet op geregelde diensten met ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen tussen een lidstaat en een derde land, moet Richtlijn 2009/16/EG van toepassing zijn indien het vaartuig niet onder de vlag van de betrokken lidstaat vaart.

 

(4)

Het concept „staat van ontvangst” is bij Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (4) ingevoerd vóór de uitbreiding van de Unie in 2004 om de samenwerking met derde landen te vergemakkelijken. Dat concept is niet langer relevant en moet dus worden geschrapt.

 

(5)

Richtlijn 1999/35/EG bepaalt dat de staten van ontvangst...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.