Richtlijn 2017/2109 - Wijziging van Richtlijn 98/41/EG inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de EG varen en Richtlijn 2010/65/EU betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 30 november 2017 gepubliceerd, is op 20 december 2017 in werking getreden en moest uiterlijk op 21 december 2019 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn (EU) 2017/2109 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

officiële Engelstalige titel

Directive (EU) 2017/2109 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2017/2109
Origineel voorstel COM(2016)370 NLEN
Celex-nummer i 32017L2109

3.

Key dates

Document 15-11-2017; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 30-11-2017; PB L 315 p. 52-60
Inwerkingtreding 20-12-2017; in werking datum publicatie +20 zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 21-12-2019; aanneming ten laatste zie art. 3.1
21-12-2019; toepassing zie art. 3.1

4.

Wettekst

30.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 315/52

 

RICHTLIJN (EU) 2017/2109 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 15 november 2017

tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Nauwkeurige en tijdige informatie over het aantal opvarenden of hun identiteit is essentieel voor de voorbereiding en effectiviteit van opsporings- en reddingsoperaties. Bij een ongeval op zee kan optimale en volledige samenwerking tussen de bevoegde nationale instanties van de betrokken staat of staten, de scheepsexploitant en hun vertegenwoordigers sterk bijdragen aan de effectiviteit van de operaties. Een aantal aspecten van die samenwerking zijn geregeld bij Richtlijn 98/41/EG van de Raad (3).

 

(2)

Uit de resultaten van de geschiktheidscontrole in het kader van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) en de ervaring die is opgedaan bij de uitvoering van Richtlijn 98/41/EG, is gebleken dat gegevens over opvarenden niet altijd meteen beschikbaar zijn voor de bevoegde instanties wanneer zij die nodig hebben. Om iets aan deze situatie te doen, moeten de huidige eisen van Richtlijn 98/41/EG in overeenstemming worden gebracht met de eisen voor het melden van gegevens langs elektronische weg, wat zal leiden tot meer efficiëntie. Digitalisering zal ook een betere toegang tot gegevens over een groot aantal passagiers in noodsituaties of in de nasleep van een ongeval op zee mogelijk maken.

 

(3)

De afgelopen 17 jaar zijn belangrijke technologische vorderingen gemaakt wat de communicatiemiddelen voor en de opslag van gegevens over scheepsbewegingen betreft. Langs de Europese kusten zijn verschillende verplichte scheepsmeldingssystemen opgezet overeenkomstig de voorschriften ter zake van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Zowel het Unierecht als het nationale recht waarborgt dat schepen voldoen aan de voor die systemen geldende meldingsverplichtingen. Nu is het noodzakelijk dat vooruitgang wordt geboekt op het vlak van technologische innovatie aan de hand van de tot nu toe behaalde resultaten, ook op internationaal niveau, waarbij altijd het criterium van technologische neutraliteit moet worden gehandhaafd.

 

(4)

Het verzamelen, het doorgeven en het delen van scheepsgegevens zijn mogelijk gemaakt, vereenvoudigd en geharmoniseerd door het nationale elektronische platform bedoeld in Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) en het systeem van de Unie voor de uitwisseling van maritieme informatie (SafeSeaNet) bedoeld in Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (5). De krachtens Richtlijn 98/41/EG vereiste gegevens over de opvarenden moeten daarom worden gemeld aan het nationale elektronische platform,zodat de bevoegde instantie meteen toegang heeft tot de gegevens in een noodsituatie of in de nasleep van een ongeval op zee. Het aantal opvarenden moet worden gemeld aan het nationale elektronische platform met gebruikmaking van passende, door de lidstaten zelf gekozen technische middelen. Een andere optie is dat het moet worden gemeld aan de aangewezen instantie door middel van het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.