Procedures en brieven, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 april 2018 14:30
plaats Den Haag
locatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Toon locatie
zaal Klompezaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) i

 • Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

  Te behandelen:

  • 34079 i-10 i Brief van lid/fractie/commissie d.d. 3 april 2018 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

   Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  • 34541 i-i Brief van lid/fractie/commissie d.d. 3 april 2018 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

   Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
 • Dataretentie

  Te behandelen:

  • 34537 i-i Brief regering d.d. 26 maart 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

   Algemene bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens t.b.v. het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit (dataretentie)

   Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over big data en de bescherming van persoonsgegevens. Algemeen overleg plannen.

   • 34537 i-i Algemene bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens t.b.v. het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit (dataretentie)

    download document(PDF)

 • Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47

  Te behandelen:

 • Brief doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden

  Te behandelen:

  • 29754 i-441 i Brief regering d.d. 27 maart 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

   Doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

 • Reactie op motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's (Kamerstuk 29517 i-129 i)

  Te behandelen:

  • 29517 i-140 i Brief regering d.d. 29 maart 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

   Reactie op de motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's

   Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

  Te behandelen:

  • 29911 i-194 i Brief regering d.d. 4 april 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

   Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

   Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld op 4 april 2018.

   • 29911 i-194 i Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

    download document(PDF)

 • Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

  Te behandelen:

  • 33836 i-24 i Brief regering d.d. 22 maart 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

   Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

 • Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  • 31753 i-151 i Brief regering d.d. 26 maart 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

   Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

   Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

   Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder door de commissie gevraagde reactie op de berichtgeving over de Van der Hoeven Kliniek aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van een te plannen algemeen overleg over tbs. Tevens wordt de minister verzocht de Kamer te informeren over de toekomstige vormgeving van het tbs-systeem.

 • Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen

  Te behandelen:

  • 29614 i-71 i Brief regering d.d. 29 maart 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

   Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen

   Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

   Besluit: Nadere aangekondigde informatie afwachten.

 • Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’

  Te behandelen:

  • 28741 i-44 i Brief regering d.d. 4 april 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

   Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

   • 28741 i-44 i Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’

    download document(PDF)

 • Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

  Te behandelen:

  • 30573 i-138 i Brief regering d.d. 29 maart 2018 - M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

   Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.

 • Integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  • 19637 i-2375 i Brief regering d.d. 29 maart 2018 - M.G.J. Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

   Integrale migratieagenda

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda.

   Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

 • Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package - at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018
 • Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  • 2018Z04927 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 27 maart 2018 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

   Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

   Besluit: Inbrengdatum voor de verslagen over de slotwetten 2017 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de Algemene Rekenkamerdonderdag vastgesteld op 24 mei 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

   Besluit: Inbrengdatum voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswetten 2018 vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

   Besluit: Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer.

   Besluit: Het lid Van Dam heeft zich aangemeld als rapporteur, onder de voorwaarde dat ook een Kamerlid uit de oppositie als rapporteur wil optreden. Via e-mail zal worden geïnventariseerd welk Kamerlid zich als tweede rapporteur wil aanmelden.

   Besluit: Er wordt een briefing georganiseerd, verzorgd door de Algemene Rekenkamer.

   Besluit: Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke Kamerleden en fractiemedewerkers willen deelnemen aan een workshop aan over de begrotings- en verantwoordingssystematiek op het terrein van Justitie en Veiligheid.

 • Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"

  Te behandelen:

  • 2018Z05214 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 22 maart 2018 - C.J.M. Roovers, griffier

   Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"

   Besluit: De commissies zijn van mening dat het politiepensioen (ook in besluitvormende zin) veelvuldig aan de orde is geweest in de Kamer. Er is naar mening van de gevraagde commissies geen sprake van een duidelijk standpunt dat kan rekenen op een Kamermeerderheid. Deze resultaten en getrokken conclusie van het gedane onderzoek zullen per brief worden doorgeleid aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

   • Er zijn geen documenten bij deze zaak
 • Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

  Te behandelen:

 • Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

  Te behandelen:

  • 34928 i Initiatiefnota d.d. 10 april 2018 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

   Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

   Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

 • Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering

  Te behandelen:

 • Rappel brief inzake huwelijkse gevangenschap ten behoeve van algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018

  Te behandelen:

  • 2018Z06754 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 april 2018 - K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

   Rappel brief van minister van Justitie en Veiligheid inzake huwelijkse gevangenschap aan de Kamer te doen toekomen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018

   Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 20 maart 2018 gevraagde reactie op het onderzoek van de Universiteit Maastricht over juridische maatregelen om een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap en welke actie de minister wil ondernemen op dit terrein aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

 • Rappel verzoek reactie inzake adoptie

  Te behandelen:

  • 2018Z06755 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 april 2018 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

   Verzoek om reactie inzake adoptie

   Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder gevraagde reactie op de uitzending van Zembla inzake de berichtgeving 'Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie' d.d. 28 maart 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

 • Verzoek openbaarmaking notitie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  • 2018Z06756 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 11 april 2018 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

   Notitie ten behoeve van de te voeren gesprekken inzake Evaluatie Politiewet 2012

   Besluit: De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een notitie opstellen zodat de commissie kan besluiten over openbaarmaking daarvan.

   • Er zijn geen documenten bij deze zaak
 • Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer
 • Voorstel opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

3.

Meer over...