Motie Dik-Faber/Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 mei 2020
kalender

Motie Dik-Faber/Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

1.

Tekst

34 775 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SIENOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het RIVM schat dat jaarlijks 140.000 kilo medicijnresten en 30.000 kilo röntgencontrastvloeistof in het water terechtkomen en dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen door het toenemende medicijngebruik;

constaterende dat er een ketenaanpak medicijnresten uit water is gestart, waarbij voor alle stappen in de keten - van farmaceut tot patiënt - stappen nodig zijn;

overwegende dat artsen het beste medicijn voor de patiënt moeten kunnen blijven voorschrijven;

overwegende dat het van belang is om niet alleen naar end-of-pipe oplossingen te kijken, maar ook eerder in de keten maatregelen te treffen;

overwegende dat een samenhangende aanpak en doelen ontbreken en het van belang is dat de overheid hierbij de regie heeft;

verzoekt de regering om, ook eerder in de keten pilots te doen starten en kennisdeling te ondersteunen, zodat er een samenhangende aanpak van bron tot eindpunt ontstaat;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken wat het meest effectieve instrument is voor aanpak van een aantal veelvoorkomende stoffen eerder in de keten, zodat alle ketenpartijen zich daarop kunnen richten en de doelen helder zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Sienot


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.